Rucphensebaan 48, Sprundel

Actualsatie voorschriften omgevingsvergunning IJspaleis Holding B.V.

Omgevingsvergunning

Volgens de Wabo moeten installaties voldoen aan de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Als bevoegd gezag moeten wij controleren of de verleende omgevingsvergunning nog toereikend is gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

Op grond van artikel 2.31, lid 1, onder b, van de Wabo besluiten wij om de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu van IJspaleis Holding B.V. te wijzigen. Met deze aanpassing wordt de vergunning in overeenstemming gebracht met de toepassing van BBT.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Beroep verleende omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

 

Publicatiedatum 7-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-9-2019