Raadhuisstraat 3, Rucphen

restaureren en verplaatsen beeld bij St. Martinuskerk

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor                : restaureren en verplaatsen beeld bij St. Martinuskerk
Activiteit(en)   : bouwen en monument
Locatie            : Raadhuisstraat 3 te Rucphen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Publicatiedatum 31-7-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-9-2019