Sprundelseweg 34F, Rucphen

het gebruiken van het scoutinggebouw

Gebruiksvergunning

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor         : het gebruiken van het scoutinggebouw

Activiteit   : brandveilig gebruik

Locatie     : Sprundelseweg 34 F te Rucphen

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 juli 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. De beroepstermijn van 6 weken vangt aan op 12 juli 2019.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Beroep verleende omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Publicatiedatum 10-7-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-8-2019