Omleiding Tracé Zuid

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Omleiding Tracé Zuid'

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, Omleiding Tracé Zuid” ter inzage wordt gelegd.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan voorziet in de aanleg van het derde (nieuwe) tracédeel van de omleidingsweg, in de vorm van een nieuwe verbinding tussen de Sprundelseweg (vanaf de Industriestraat) en de Vorenseindseweg.

Terinzagelegging

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 11 juli 2019 tot en met 4 september 2019 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. De digitale versie van het ontwerp is ook te raadplegen via de landelijke voorziening (Link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.0840.9000B0032-OW01).  

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ligt het civieltechnisch ontwerp van de weg ter inzage.

Verzoek om herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant (NNB)

In het ontwerp bestemmingsplan wordt uitgegaan van een herbegrenzing van het NNB. Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. In dit kader zal een verzoek om herbegrenzing worden ingediend bij het college van Gedeputeerde staten van de provincie Noord Brabant. Ook tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend.

Zienswijze

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties dient u te richten aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (0165-349500).

Inloopavond

Voor belangstellenden wordt een informatieavond georganiseerd op woensdag 21 augustus 2019.
Er is een vrije inloop tussen 18:30 uur en 20:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze avond krijgen belangstellenden informatie over het bestemmingsplan. Tevens wordt dan het civieltechnisch ontwerp van de weg gepresenteerd. Er is daarnaast de mogelijkheid om vragen te stellen.

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 10-7-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-9-2019