Kolkstraat 13, Sprundel

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Kolkstraat 13 te Sprundel”

Doel van het wijzigingsplan

Het plan is een zogenaamd wijzigingsplan, waarmee het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012” en de daarop volgende herzieningen wordt gewijzigd. Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘agrarisch met waarden - natuur’ in ‘wonen’. Dit gaat gepaard met een landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Wijzigingen

Het wijzigingsplan is op de onderstaande punten aangepast:

Toelichting

  • De QuickScan Flora- en Fauna is als bijlage toegevoegd;
  • Paragraaf 3.5 is toegevoegd. Hierin wordt de Groene Kaart van het buitengebied besproken en wordt verwezen naar de QuickScan Flora- en Fauna. Aangegeven wordt dat op de onderhavige locatie geen beschermde flora en fauna zijn waargenomen die een belemmering kan vormen voor de voorgenomen activiteit;
  • Paragraaf 4.3 is aangepast. Hierin wordt de uitgevoerde QuickScan Flora- en Fauna besproken. Aangegeven wordt dat op de onderhavige locatie geen beschermde flora en fauna zijn waargenomen die een belemmering kan vormen voor de voorgenomen activiteit.

Inzage

Het wijzigingsplan is in te zien met ingang van donderdag 30 mei 2019 gedurende een termijn van zes weken (t/m 10 juli 2019). Dat kan op ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis tijdens openingstijden voor inzage. Meldt u hiervoor bij de receptie. Voor inzage op ruimtelijkeplannen.nl gebruikt u planidentificatienummer NL.IMRO.0840.9000BW024-DEF1.

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de periode van terinzagelegging kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan hebben ingediend;
  • Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staats zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te dienen;
  • Belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om, indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, gelijktijdig of na indiening van het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 29-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-7-2019