Rucphensebaan 48, Sprundel

actualiseren voorschriften omgevingsvergunning activiteit milieu IJspaleis Holding B.V.

Omgevingsvergunning

Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moeten de installaties voldoen aan de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Als bevoegd gezag moeten wij controleren of verleende omgevingsvergunningen nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

Op grond van artikel 2.31, lid 1, onder b, van de Wabo zijn wij voornemens om de voorschriften van de omgevingsvergunning van IJspaleis Holding B.V. te wijzigen. Met deze aanpassing wordt de vergunning in overeenstemming gebracht met de toepassing van BBT.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Publicatiedatum 29-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 11-7-2019