Heimolendreef 32, Rucphen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, Heimolendreef 32 te Rucphen”

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 8 mei 2019 het bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Heimolendreef 32 te Rucphen’ gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij is geen exploitatieplan vastgesteld.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan is een zogenaamd postzegelbestemmingsplan, waarmee het onderliggende bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012’ wordt herzien. De planherziening voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het achterste gedeelte van het perceel deels om te zetten in de bestemming ‘Groen’.

Wijzigingen

Het bestemmingsplan is op de onderstaande punten aangepast:

  • De berekening van de kwaliteitsverbetering is aangepast;
  • Artikel 5.2.3 is aangepast. De oppervlaktemaat van bijbehorende bouwwerken bedraagt per woning maximaal 100m2;
  • Een inrichtingstekening is toegevoegd aan het inpassingsplan;
  • De financiële verantwoording is toegevoegd aan het inpassingsplan;
  • In de planregels is artikel 5.4.3 toegevoegd. Dit betreft de voorwaardelijke verplichting omtrent het inpassingsplan.

Terinzagelegging

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is in te zien met ingang van donderdag 23 mei 2019 gedurende een termijn van zes weken (t/m 3 juli 2019). Dat kan op ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis tijdens openingstijden voor inzage. Meld u hiervoor bij de receptie. Voor inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl gebruik u planidentificatienummer NL.IMRO.0840.9000B0037-DEF1 of de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0840.9000B0037-DEF1.

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de periode van terinzagelegging kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
  • Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staats zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
  • Belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om, indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, gelijktijdig of na indiening van het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 22-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-7-2019