Scherpenbergsebaan 29, Schijf

Terinzagelegging ontwerpbeschikking, bijbehorende stukken en ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Omgevingsvergunning

Scherpenbergsebaan 29, Schijf

Het herbouwen van de loods en het herbestemmen van bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschappelijk ’ naar ‘Bedrijf, waarbij het bouwvlak wordt verkleind, ten behoeve van een kleinschalig aannemersbedrijf.

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor:                Het herbouwen van de loods en het herbestemmen van bestemming ‘Agrarisch
                        met waarden - Landschappelijk ’ naar ‘Bedrijf, waarbij het bouwvlak wordt
                        verkleind, ten behoeve van een kleinschalig aannemersbedrijf
Activiteit(en):    Strijdig gebruik
Locatie:             Scherpenbergsebaan 29 te Schijf

De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de bijbehorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad liggen met ingang van 23 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingebracht over de ontwerpbeschikking en/of over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen.

  • De schriftelijke zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbeschikking moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.
  • De schriftelijke zienswijzen ten aanzien van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad.

Zowel zienswijze gericht aan het college als aan de raad kunnen worden gezonden naar Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of ontwerp verklaring van geen bedenkingen en met belanghebbende is.

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met initiatiefnemer van het (bouw)plan. In deze overeenkomst is het verhaal van planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis.

 

Publicatiedatum 22-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-7-2019