Sprundelseweg 34F, Rucphen

het gebruiken van het scoutinggebouw

Gebruiksvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor                : het gebruiken van het scoutinggebouw
Activiteit(en)   : brandveilig gebruik
Locatie            : Sprundelseweg 34 F te Rucphen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08:00 tot 12:00 en woensdagmiddag van 08:00 tot 20:00.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht .

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Bezwaar verleende, ingetrokken of geweigerde omgevingsvergunning (reguliere)

Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Als er gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Zes weken na het verlenen van de vergunning is deze onherroepelijk, als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze mensen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden..

Publicatiedatum 8-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-6-2019