Ettenseweg 4, Sprundel

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Ettenseweg 4 te Sprundel”

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat het wijzigingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Ettenseweg 4 te Sprundel” gewijzigd is vastgesteld, d.d. 23 april 2019.

Doel van het wijzigingsplan

Het plan is een zogenaamd wijzigingsplan, waarmee het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012” wordt gewijzigd. Het wijzigingsplan voorziet in het mogelijk maken van de uitbreiding van de oppervlakte aan lage teeltondersteunende voorziening voor het aardbeienteeltbedrijf (in de vorm van containervelden) aan de Ettenseweg 4 te Sprundel. De extra locatie die wordt toegevoegd betreft het perceel gelegen tussen de Berkstraat en Schuurkerkstraat te Sprundel, kadastraal bekend onder gemeente Rucphen sectie U nummer 108. Dit gaat gepaard met een landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Wijzigingen

Het wijzigingsplan is op de onderstaande punten aangepast:

Verbeelding

  • Een dubbelbestemming ‘Leiding - Gas’ met betrekking tot de gastransportleiding;
  • Een functieaanduiding specifieke vorm van water – watergang.

Regels

  • Artikel 5 is opgenomen. Dit artikel voorziet in regels die betrekking hebben op de dubbelbestemming ‘Leiding - Gas’.

Toelichting

  • Paragraaf 5.1.5 is aangepast. Hierin is omschreven dat het plangebied gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van de buisleiding valt en wordt verwezen naar de risicoanalyse.
  • Paragraaf 5.1.7 is aangepast. De retentie-eis is nader uitgewerkt. Deze voorziet in een compensatievoorziening. Ten tweede wordt getoetst aan de ‘beleidsregel afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak en de hydrologische uitgangspunten bij de keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’. Ten derde is de waterbergingsgebied nader uitgewerkt en getoetst. De wijze waarop de geschiktheid van het gebied voor waterberging behouden blijft staat beschreven. Ten slotte bevat de toelichting een uitgebreide omschrijving van de beleidskaders van de Keur. Deze gaat gepaard met een toetsing.

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan is in te zien met ingang van donderdag 9 mei 2019 gedurende een termijn van zes weken (t/m 19 juni 2019). Dat kan op ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis tijdens openingstijden voor inzage. Meld u hiervoor bij de receptie. Voor inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl gebruik u planidentificatienummer NL.IMRO.0840.9000BW010-DEF1 of de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0840.9000BW010-DEF1.

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de periode van terinzagelegging kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan hebben ingediend;
  • Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staats zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te dienen;
  • Belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om, indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, gelijktijdig of na indiening van het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 8-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-6-2019