Kerkstraat 19, Rucphen

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Kerkstraat 19 te Rucphen’

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 6 februari 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Kerkstraat 19 te Rucphen’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft tot doel de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen in ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’.

Terinzagelegging

U kunt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het bestemmingsplan zelf en de daarop betrekking hebbende stukken, digitaal inzien via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0840.9000B0030-DEF1. Dat kan met ingang van 4 april 2019 gedurende een (beroeps)termijn van zes weken (tot en met 15 mei 2019). U kunt het plan ook inzien in het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen

Beroep 

Degene die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en/of een belanghebbende die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen is het noodzakelijk dat de indiener van een beroepschrift gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 3-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 15-5-2019