Bosheidestraat, Rucphen

Ten behoeve van het noordelijk deel van de Bosheidestraat te Rucphen een doodlopende weg in te stellen met uitzondering van (brom)fietsverkeer.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, overwegende dat:

 • ten behoeve van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpen St. Willebrord en Sprundel, de bereikbaarheid van de Nijverhei alsmede de optimalisering van de verkeersafwikkeling op de N638 de omleiding Rucphen- Sprundel- St. Willebrord wordt aangelegd;
 • het deel van de omleiding Bernhardstraat gereed is en is uitgevoerd als een 60 km/u weg;
 • de Bosheidestraat een landelijke weg is en is gelegen in het buitengebied;
 • de maximale rijsnelheid op de Bosheidestraat 60 km/u bedraagt;
 • in de Bosheidestraat staan acht woningen en één middelbare school;
 • de navigatie de route via de Bosheidestraat als kortste route aangeeft;
 • het aangelegde deel van de omleiding (Bernhardstraat) wel is aangemeld maar nog niet is opgenomen door de navigatieleveranciers;
 • vrachtverkeer en personenauto’s veelvuldig gebruik maken van de Bosheidestraat;
 • het wegprofiel van de Bosheidestraat slechts 3 meter breed is en hierdoor niet geschikt is voor de toename van het sluipverkeer;
 • een toename van het doorgaand verkeer op de Bosheidestraat de verkeersveiligheid nabij de school negatief beïnvloedt;
 • op de Bosheidestraat twee richtingen verkeer is toegestaan;
 • het instellen van eenrichtingsverkeer voor de bewoners een grote omrijtijd zal betekenen voor bewoners;
 • door het instellen van de doodlopende weg er geen sprake zal zijn van een onevenredige grote omrijtijd voor langzaam verkeer;
 • het instellen van eenrichtingsverkeer er toe kan leiden dat de rijsnelheid op de Bosheidestraat zal toenemen;
 • door het instellen van doodlopende weg met uitzondering voor langzaam verkeer ((brom)fietsers) voorkomen wordt dat sluipverkeer ontstaat via de Bosheidestraat in Rucphen;
 • de bewoners van het zuidelijk deel van de Bosheidestraat via de Achterhoeksestraat – Jan Vermeerstraat hun woning kunnen bereiken;
 • de maximum rijsnelheid in de Achterhoeksestraat en de Jan Vermeerstraat 30 km p/u bedraagt;
 • door de afsluiting de verkeersveiligheid in de Achterhoeksestraat en de Jan Vermeerstraat niet in geding komt;
 • door de aanleg van de omleiding de verkeersintensiteiten op de omliggende wegen significant is afgenomen;
 • een marginale toename van het verkeer vanwege deze afsluiting niet de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van politie Midden en West Brabant, district De Markizaten, namens deze een politiebeambte van het basisteam Roosendaal.

Besluiten

Ten behoeve van het noordelijk deel van de Bosheidestraat te Rucphen een doodlopende weg in te stellen met uitzondering  van (brom)fietsverkeer door het plaatsen van bebording L08 (doodlopende weg) en onderbord OB52 (uitgezonderd (brom)fietsers) van het RVV 1990, alsmede door het plaatsen van schrikhekken (BB15-2) met een doorrijruimte van 1.75 m., zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer VKV-04-0226-100 m.s.

Inzage

Dit besluit ligt met ingang van 27 maart 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. Bekendmaking van dit besluit vindt plaats in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). 

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

Dit kunt u doen binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 27-3-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 8-5-2019