Groenstraat 3, Sprundel

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Groenstraat 3 te Sprundel”.

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Groenstraat 3 te Sprundel” ter inzage wordt gelegd.

Doel van het wijzigingsplan

Het plan is een zogenaamd wijzigingsplan, waarmee het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012” wordt gewijzigd. Het wijzigingsplan voorziet in het mogelijk maken van de uitbreiding van de oppervlakte aan lage teeltondersteunende voorziening voor het aardbeienteeltbedrijf (in de vorm van trayveleden met een watersilo) aan de Groenstraat 3 te Sprundel. De extra locatie die wordt toegevoegd betreft een gedeelte van het perceel aan de Groenstraat 3 te Sprundel, kadastraal bekend onder gemeente Rucphen sectie T nummer 1816. Dit gaat gepaard met een landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Terinzagelegging

Het ontwerpwijzigingsplan is in te zien met ingang van donderdag 4 april 2019 gedurende een termijn van zes weken (t/m 15 mei 2019). Dat kan op ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis tijdens openingstijden voor inzage. Meld u hiervoor bij de receptie. Voor inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl gebruik u planidentificatienummer NL.IMRO.0840.9000BW026-ON01 of de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0840.9000BW026-ON01.

Zienswijze

Het ontwerpwijzigingsplan kan een ieder gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke reacties dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (0165-349500). 

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente op 19 maart 2019 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met initiatiefnemer van het wijzigingsplan. In deze overeenkomst is het verhaal van planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis. 

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 3-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 15-5-2019