Lage Zegstraat 17, Zegge

Vastgesteld wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maken bekend dat het wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Lage Zegstraat 17 te Zegge’ gewijzigd is vastgesteld, d.d. 6 november 2018.

Het wijzigingsplan voorziet in een vormverandering van het bouwvlak, zonder dat dit bouwvlak in oppervlakte toeneemt. Dit bouwvlak is gelegen aan de Lage Zegstraat 17 te Zegge.

Wijzigingen vastgesteld plan
Het plan is in die zin aangepast dat beter geborgd is dat enkel ten behoeve van de melkveehouderij gebouwd kan worden.

Ter inzage legging
Het wijzigingsplan ligt met ingang van 10 januari 2019 gedurende 6 weken (tot en met 20 februari 2019) ter inzage in het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. De digitale versie van het vastgestelde plan is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (plan identificatie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0840.9000BW017-DEF1).

Beroep
Gedurende de termijn van inzage bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Deze mogelijkheid staat alleen open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het wijzigingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. En belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij de vaststelling van het wijzigingsplan, ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 9-1-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-2-2019