Noorderstraat ong. voorheen 95, Sprundel

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Noorderstraat ongenummerd voorheen nr. 95 (Rico)’

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 12 december 2018 het bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Noorderstraat ongenummerd voorheen nr. 95 (Rico)’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan is een zogenaamd postzegelbestemmingsplan, waarmee het onderliggende bestemmingsplan wordt herzien. De planherziening voorziet in het opnemen van de mogelijkheid om ter plaatse drie nieuwbouwwoningen te realiseren.

Terinzagelegging

U kunt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het bestemmingsplan zelf en de daarop betrekking hebbende stukken, digitaal inzien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.0840.2583K0018-DEF1. Dat kan met ingang van 20 december 2018. De (beroeps)termijn loopt voor een periode van zes weken, tot en met 30 januari 2019. U kunt het plan ook inzien in het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen

Hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat zij met toepassing van artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder hogere waarden vast hebben gesteld voor de geluidbelasting op de gevel van de nieuw te bouwen woningen. Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat uit onderzoek is gebleken dat voor deze woningen niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai.

Beroep 

Degene die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en/of een belanghebbende die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 19-12-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-1-2019