Ettenseweg 4, Sprundel

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Ettenseweg 4 te Sprundel”

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Ettenseweg 4 te Sprundel” ter inzage wordt gelegd.

Doel van het wijzigingsplan

Het plan is een zogenaamd wijzigingsplan, waarmee het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012” wordt gewijzigd. Het wijzigingsplan voorziet in het mogelijk maken van de uitbreiding van de oppervlakte aan lage teeltondersteunende voorziening voor het aardbeienteeltbedrijf (in de vorm van containervelden) aan de Ettenseweg 4 te Sprundel. De extra locatie die wordt toegevoegd betreft het perceel gelegen tussen de Berkstraat en Schuurkerkstraat te Sprundel, kadastraal bekend onder gemeente Rucphen sectie U nummer 108. Dit gaat gepaard met een landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Terinzagelegging

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 20 december 2018 gedurende een termijn van zes weken (t/m woensdag 30 januari 2019) tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. De digitale versie van het ontwerpwijzigingsplan is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (plan identificatie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0840.9000BW0010-ON01).

Zienswijze

Het ontwerpwijzigingsplan kan een ieder gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke reacties dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (0165-349500).

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met initiatiefnemer van het wijzigingsplan. In deze overeenkomst zijn het verhaal van (plan)kosten en planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis.

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 19-12-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-1-2019