De Berg, Schijf

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, De Berg, Schijf'

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, De Berg’ te Schijf 


Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, De Berg’ te Schijf ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel de realisatie van een nieuwbouwontwikkeling in een gebied gelegen aan De Berg te Schijf mogelijk te maken. 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan, met de hierbij behorende stukken, zal met ingang van 6 december 2018 gedurende een termijn van zes weken tijdens openingstijden ter inzage liggen op het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0840.2582B0003-ON01). 

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het indienen van een mondelinge zienswijze is uitsluitend mogelijk na het maken van een afspraak met de afdeling Ruimte en Openbare Werken, telefoon 0165-349500. 

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met grondeigenaren in het plangebied. In deze overeenkomst is de verdeling van (plan)kosten en planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomsten ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, ter inzage op het gemeentehuis. 

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 5-12-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-1-2019