Kolkstraat ongenummerd naast 8, Sprundel

Vastgesteld bestemmingsplan voor één Ruimte-voor-ruimte woning. Inzage van 15 november t/m 27 december 2018.

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 6 november 2018 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Kolkstraat ongenummerd naast 8 te Sprundel’ heeft vastgesteld. Daarbij is geen exploitatieplan vastgesteld.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het plan is een zogenaamd postzegelbestemmingsplan, waarmee het onderliggende bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012’ wordt herzien. De planherziening voorziet in het mogelijk maken van één Ruimte-voor-ruimte woning.

Terinzagelegging

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de behorende stukken en het vaststellingsbesluit inzien van 15 november t/m 27 december 2018. Dat kan op Ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0840.9000B0031-DEF1 en in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Beroepsmogelijkheid

Heeft u eerder een zienswijze over het plan ingediend? Dan kunt u tot 6 weken na de dag van publicatie beroep instellen bij: de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook beroep instellen als u kunt laten zien dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend kunt u ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De voorlopige voorziening zorgt ervoor dat het bestemmingsplan pas van kracht wordt na het besluit op uw beroep. Meer informatie over de beroepsprocedure en de eventuele bijkomende kosten vindt u op onze website. 

Vooruitblik procedure

Het besluit tot vaststelling treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Publicatiedatum 15-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-12-2018