Collegebesluiten

21 augustus 2018

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Principeverzoek woningbouw Lindestraat St. Willebrord

De gemeente heeft een principeverzoek ontvangen voor woningbouw aan de Lindestraat in St. Willebrord. Het college geeft in principe medewerking om de bestemming 'Agrarisch' te wijzigingen naar 'Wonen', 'Tuin' en 'Verkeer'. Daardoor kan de initiatiefnemer nu een bestemmingsplanprocedure doorlopen.
Burgemeester en wethouders stellen wel voorwaarden aan hun medewerking. Die geldt voor slechts één inrichtingsvariant en maximaal acht woningen. Verder vraagt de gemeente om een stedenbouwkundige onderbouwing van de wijk.

Resultaatafspraken voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Burgemeester en wethouders gaan afspraken maken met de scholen en de peuteropvang over de resultaten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daarmee krijgt de gemeente inzicht in de resultaten van de VVE. De gemeente verwacht ook dat de kwaliteit van VVE verbetert wanneer scholen, peuteropvang en gemeente samen nadenken over de resultaten. Dat zal peuters met taal- en ontwikkelingsachterstanden helpen.

Startnotitie "Toekomst welstand: regie of ruimte?"

De gemeentelijke welstandsnota stamt uit 2011. Inmiddels zijn de inzichten op het gebied van welstand veranderd. De gemeente laat meer initiatieven over aan de samenleving. Met de startnotitie "Toekomst welstand: regie of ruimte" vraagt het college aan de gemeenteraad om het welstandsbeleid aan te passen.

De startnotitie beschrijft diverse scenario's voor welstand. De voorgestelde koers gaat uit van een welstandsvrije gemeente met uitzondering van monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden. Door een excessenregeling kan de gemeente dan achteraf toch optreden tegen bouwwerken die in strijd zijn met redelijke eisen van welstand.  

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

Publicatiedatum 5-9-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-9-2019