Vergaderingen van de raadscommissies MA, EROM en ABM

Op 30 november, 1 en 2 december 2021

De commissies MA, EROM en ABM vergaderen op respectievelijk 30 november, 1 en 2 december. Deze vergaderingen vinden digitaal plaats en starten om 19.30 uur.

De voorlopige agenda en stukken kunt u inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

Ook kunt u hier de vergadering na enkele dagen terug luisteren.

De belangrijkste agendapunten zijn (wijzigingen voorbehouden):

Raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) | 30 november | 19:30 uur:

  • Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025
  • 2e Gewijzigde begroting 2021 Werkplein Hart van West-Brabant
  • Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2021

Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) | 1 december | 19:30 uur:

  • Transitievisie Warmte
  • Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2021
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf’
  • Ontwikkelingen SMT

Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) | 2 december | 19.30 uur:

  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRMWB 2021
  • Financiële slotwijziging 2021
  • Vaststellen belastingverordeningen 2022

Wilt u uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan?

Vraag dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering om spreekrecht bij de griffier, t. 0165-349520 of e. raadsgriffie@rucphen.nl. Met spreekrecht kunt u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Publicatiedatum 24-11-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-12-2021