Hazelaarstraat ong. naast 37, St. Willebrord

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bekijken van 22 april 2021 t/m 2 juni 2021

De gemeenteraad heeft op 24 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord II’ ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het vergroten van de inhoudsmaat van de Ruimte voor Ruimte woning naar 1000m³, het vergroten van het perceel door een deel te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het verplaatsen en vergroten van de landschappelijke inpassing op de locatie mogelijk.

Besluit en plan bekijken

Wilt u meer weten over dit plan? Vanaf 22 april 2021 tot en met 2 juni 2021 kunt u het volgende bekijken:

 • besluit van de gemeenteraad 
 • het plan 
 • de bijlagen

U vindt deze informatie op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0049-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via 0165-349500.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u van 22 april 2021 tot en met 2 juni 2021 dat aangeven door beroep in te stellen, als u:

 • eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan 
 • kunt laten zien dat u die zienswijze niet op tijd heeft kunnen indienen (zoals beschreven is in artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb)
 • belanghebbende bent en het niet eens bent met de wijzigingen in het plan

U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat doet u met een brief die u persoonlijk ondertekent. In de brief schrijft u:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
 • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
 • de reden waarom u in beroep gaat.

Let op: de Raad van State berekent kosten (griffierecht) voor de behandeling van uw brief.

Het plan gaat in op 3 juni 2021

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan geldt vanaf 3 juni 2021. Ook als iemand beroep instelt.

Wilt u dat het plan niet geldt tijdens uw beroepsprocedure?

Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. In dat geval geldt het bestemmingsplan pas nadat op het verzoek is beslist.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtbank berekent hiervoor kosten (griffierecht).

Publicatiedatum 21-4-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-6-2021