Vorenseindseweg 104, Sprundel

Wijzigen bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van een tuinbouwmachinebedrijf

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Vorenseindseweg 104 te Sprundel' ter inzage wordt gelegd.

Doel van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – bosbouwmachines’ naar ‘Bedrijf’ met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – tuinbouwmachines’ om de vestiging van een bedrijf in het vervaardigen en repareren van tuinbouwmachines voor de zacht fruitteelt mogelijk te maken. Bovendien wordt het maximum bebouwd oppervlak ter plaatse vergroot om de bouw van een nieuwe bedrijfshal mogelijk te maken. Dit gaat gepaard met een landschappelijke inpassing.

Plan bekijken

Vanaf 18 februari 2021 t/m 31 maart 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0051-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via 0165-349500.

Zienswijze

Bent u het niet eens met dit plan? Dan kunt u dat vanaf 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 aangeven met een zienswijze. Hiervoor stuurt u een brief aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. U kunt uw zienswijze ook persoonlijk aan ons vertellen. Bel dan 0165-349500 voor een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimte en Openbare Werken.

(Plan)kosten en planschade

De gemeente heeft afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpbestemmingsplan: een anterieure overeenkomst. U kunt een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis.

Hoe het verder gaat

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 18-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-3-2021