Hoefstraat 12, Zegge

Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Zegge, Hoefstraat 12’

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Zegge, Hoefstraat 12’ ter inzage wordt gelegd. Het (ontwerp)bestemmingsplan heeft tot doel de realisatie van een vier seniorenwoningen op de locatie waar nu nog een vrijstaande woning met bijgebouwen staat aan het adres Hoefstraat 12 te Zegge.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan, met de hierbij behorende stukken, zal met ingang van 29 oktober 2020 gedurende een termijn van zes weken (t.m. 9 december 2020) tijdens openingstijden ter inzage liggen op het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. Daarnaast is het bestemmingsplan met de code NL.IMRO.0840.2585K0015-ON01 digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het indienen van een mondelinge zienswijze is uitsluitend mogelijk na het maken van een afspraak met de afdeling Ruimte en Openbare Werken, telefoon 0165-349500.

Vooruitblik procedure

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 28-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 9-12-2020