Hoek Molenweg / Dennenweg, Rucphen

Oprichten twee Ruimte voor Ruimte woningen

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 23 september 2020 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, hoek Molenweg/Dennenweg te Rucphen’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschappelijk’ naar ‘Wonen’ voor het oprichten van twee Ruimte voor Ruimte woningen op gronden gelegen op de hoek van de Molenweg en de Dennenweg te Rucphen. Dit gaat gepaard met een landschappelijke inpassing.

Plan bekijken

Vanaf 8 oktober t/m 18 november 2020 kunt u het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0045-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via t. 0165-349500.

Beroep

Degene die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en/of een belanghebbende die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 7-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 18-11-2020