Hoekvensedreef ong. naast nr. 6, Schijf

Oprichten één Ruimte voor Ruimte woning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf ' ter inzage wordt gelegd.

Doel van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschappelijk’ naar ‘Wonen’ en ‘Groen – Landschapselement’ voor het oprichten van één Ruimte voor Ruimte woning op gronden gelegen aan de Hoekvensedreef naast nummer 6 te Schijf. Dit gaat gepaard met een landschappelijke inpassing.

Plan bekijken

Vanaf 8 oktober t/m 18 november 2020 kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0048-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via t. 0165-349500.

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen.

Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte, telefoon 0165-349500.

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met initiatiefnemer van het ontwerpbestemmingsplan. In deze overeenkomst zijn het verhaal van (plan)kosten en planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis.

Hoe het verder gaat

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 7-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 18-11-2020