Lage Zegstraat, Zegge

Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarde, wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen om een hogere waarde als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder vast te stellen voor de geluidsbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen aan de Lage Zegstraat te Zegge, naast huisnummer 8. Het ontwerpbesluit tot  vaststelling van de hogere grenswaarde met bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 september 2020 gedurende zes weken ter inzage.

Tegen dit ontwerpbesluit kunnen gedurende de genoemde termijn van de ter inzage legging voor belanghebbenden zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9 te 4715 ZG Rucphen.

Publicatiedatum 9-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-10-2020