Lage Zegstraat naast 8, Zegge

Rectificatie: Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Zegge. Lage Zegstraat naast 8 te Zegge’

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Zegge, Lage Zegstraat naast 8’ met planidentificatie nummer NL.IMRO.0840.2585K0013-ON01 ter inzage ligt. 

Inhoud in het kort

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Zegge, Lage Zegstraat naast 8 te Zegge.’ heeft betrekking op de voorgenomen ontwikkeling van in totaal 10 vrijstaande en twee onder één kapwoningen op een terrein gelegen aan de Lage Zegstraat te Zegge. 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis aan de Binnentuin 1 te Rucphen. Het plan is ook raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (tel. 0165-349761/0165-349767).

Deze bekendmaking komt in de plaats van de bekendmaking over dit plan op 2 september 2020.

Publicatiedatum 9-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-10-2020