Reclame plaatsen, vergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer

Bij gebouw of op de grond

Reclame-uitingen aan of bij een gebouw of op de grond vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Controleer via het omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Vergunningcheck en aanvraag (Omgevingsloket)

Driehoeksborden / sandwichborden

Op 6 december 2018 is de Nota Reclamebeleid 2018 in werking getreden.
Door het nieuwe reclamebeleid kunnen A0-reclamedisplays en reclames op rotondes worden geplaatst. Het plaatsen van driehoeks- en sandwichborden is verboden.

Per kern komt er 1 vrije plakplaats voor reclame. Daarnaast worden drie plattegrondkasten vervangen door drie infoline digitale informatiesystemen.

De gemeente Rucphen is voornemens om het eerste kwartaal van 2019 het verlenen van de vergunning voor het plaatsen flexibele A0-driehoeksborden te beëindigen. Binnen de gemeentegrenzen zal een netwerk van 2-zijdige  vaste A0-reclamedisplays worden geïntroduceerd en hierbij zal tevens het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van de 2-zijdige  A0-reclamedisplays worden geprivatiseerd. Deze privatisering gaat gevolgen hebben op de wijze waarop u uw aanvragen indient, het in behandeling nemen van deze aanvraag en de goedkeuring tot plaatsing van een reclame-uiting.

Wij streven ernaar dat vanaf 1 april 2019 uw aanvraag door een gespecialiseerde marktpartij afgehandeld zal worden.  Om tot een concessieovereenkomst te komen wordt daartoe een aanbesteding uitgeschreven. Voor meer informatie inzake deze aanbesteding verwijzen wij u naar het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame (NABB) dat voor de gemeente Rucphen de aanbestedingsprocedure zal begeleiden (www.nabbnet.nl of telefoon: 035-6237000).

Andere reclame

Voor andere en/of bijzondere vormen van reclame-uitingen, adviseren wij u om vooraf bij de gemeente contact op te nemen.

t. 0165-349766 / 0165-349704

Kosten

Tarief 2019
€ 57,25

Toelichting

Vergunning weigeren

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het niet toegestaan om voorwerpen op of aan de weg te plaatsen in strijd met de publieke functie van de weg als het gebruik:

 • schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg
 • de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg
 • niet voldoet aan redelijke eisen van welstand

Een omgevingsvergunning kan worden geweigerd, indien:

 • de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;
 • strijdigheid ontstaat met het bestemmingsplan;
 • onvoldoende constructieve veiligheid is aangetoond;
 • in het belang van de verkeersveiligheid;
 • in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Voorwaarden

 • gebied, afmeting, vorm en aantal zijn conform Welstandsnota Rucphen
 • eisen uit de Algemene plaatselijke verordening (APV)
 • normen in de Nota Reclamebeleid

Termijn

Omgevingsvergunning  8-26 weken
Eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend. 
Complexere aanvragen volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Overige reclame aanvragen 8 weken
De termijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt maximaal 8 weken.
Meestal krijgt u binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Gerelateerde producten