Openbaarheid informatie

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Waar vind ik informatie?

Meer informatie kunt u opvragen via gemeente@rucphen.nl. Wanneer dat niet voldoende is, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van overheidsinformatie: het Wob-verzoek. Wob is een afkorting voor de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet regelt uw recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. 

Wob-verzoek per brief

Een Wob-verzoek schrijft u op in een brief, gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Mocht de gevraagde informatie bij een ander bestuursorgaan of een andere overheidsinstantie berusten, dan stuurt het college van burgemeester en wethouders uw verzoek zelf door aan dat bestuursorgaan. Het Wob-verzoek richt u aan:

Gemeente Rucphen
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

Voorwaarden Wob-verzoek

Een Wob-verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan;
  • de informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn neergelegd in documenten.

Met 'documenten' worden gegevensdragers bedoeld. Dat kunnen naast papieren stukken ook digitale stukken zijn of bijvoorbeeld geluidsbanden, foto’s en films.

Duidelijk onderwerp

In het Wob-verzoek moet zo duidelijk mogelijk het onderwerp staan vermeld waarover u informatie wenst. U hoeft niet per se aan te duiden welke documenten u precies wilt hebben, maar het onderwerp moet wel voldoende specifiek en concreet zijn beschreven. U hoeft niet aan te geven waarom u om de informatie vraagt.

Toelichting

Via onze website, folders en in het gemeentehuis zelf kunt veel informatie krijgen over de gemeente, haar beleid en besluitvorming. Wanneer dat niet voldoende is, kunt u vragen om openbaarmaking van overheidsinformatie. Dit heet een verzoek volgens de Wet openbaarheid van bestuur of Wob-verzoek. De Wet openbaarheid van bestuur regelt uw recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente.

Antwoord in 4-8 weken

De beslissing op een Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk genomen, met een maximale termijn van vier weken. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid deze termijn met nog eens vier weken te verlengen. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd aan u worden medegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken. Een bijzonder belang van de verzoeker kan aanleiding zijn voor het hanteren van een kortere beslistermijn.

Regels en informatie