Melding milieubeheer / omgevingsvergunning milieu

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Bedrijf starten, uitbreiden of veranderen

U heeft meestal een omgevingsvergunning of melding in het kader van het Activiteitenbesluit nodig wanneer u een bedrijf:

 • nieuw vestigt (oprichting),
 • uitbreidt of,
 • sterk verandert.

Of u een melding of vergunning nodig heeft, is afhankelijk van het type inrichting of de aard van de activiteiten. De vergunningcheck op het omgevingsloket online helpt het u uitzoeken.

Gas- of olietank bij huis

Voor gas- of olie opslag bij uw huis heeft u ook een omgevingsvergunning of melding nodig:

 • een gastank (bijvoorbeeld propaangas)
 • een diesel- of olietank met meer dan 3000 liter inhoud

Aanpak

 1. Vergunningcheck
  Op basis van de vergunningcheck weet u of u een vergunning nodig heeft of dat u meldingsplichtig bent. 
 2. Aanvraag/melding
  Voor het doen van de melding verwijst de vergunningcheck naar de Activiteitenbesluit Internet module (AIM). De vergunningaanvraag vindt op het Omgevingsloket zelf plaats.

Vergunningcheck doen

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een omgevingsvergunning met alleen de activiteit milieu.

Toelichting

De Wet milieubeheer moet milieuhinder op het gebied van bijvoorbeeld geluid, bodem, afval, energie, lucht en water zoveel mogelijk voorkomen. De wet is van toepassing op zowel particulieren als bedrijven.

Beslistermijn omgevingsvergunning

26 – 32 weken
Aanvragen omgevingsvergunning met de activiteit milieu volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bestemmingsplan

Houdt er rekening mee dat uw inrichting en/of activiteiten moeten passen binnen de voorschriften uit het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is bepaald voor welke werken of werkzaamheden binnen het gebied een vergunningplicht geldt.

Meerdere activiteiten

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren die voor meer activiteiten onder de omgevingsvergunning vallen, dan moet u hiervoor gelijktijdig één aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Omgevingsloket

Op het Omgevingsloket vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. U kunt er nagaan of u een vergunning- of meldingsplicht heeft en voor alle werkzaamheden binnen een project één vergunning aanvragen met uw DigiD inlogcode (of eHerkenning voor bedrijven). Als blijkt dat u een melding in het kader van het Activiteitenbesluit moet doen, verwijst de vergunningcheck naar de Activiteitenbesluit Internet module (AIM).

Beroep omgevingsvergunning

Na het besluit op uw aanvraag volgt een periode van zes weken, waarin het besluit ook ter inzage ligt voor andere belanghebbenden. Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u in die zes weken beroep aantekenen bij de Rechtbank Breda, Postbus 90006, 4800 PA, Breda. Andere belanghebbenden hebben ook de mogelijkheid om beroep aan te tekenen in de inzageperiode.

Gerelateerde producten