Jeugdhulp

Aanvragen

Voor : particulier

Heeft u hulp, ondersteuning of zorg nodig? Vraag ernaar bij onze jeugdprofessionals

Een deel van onze jeugd groeit niet ‘vanzelf ‘ op. Heeft u vragen over opvoeden of zijn er problemen bij het opgroeien van uw kinderen? Bel of mail gerust voor gratis en kundig advies. Samen met uw gezin kijken we welke ondersteuning er nodig is. Onze jeugdprofessionals zijn op werkdagen telefonisch of per e-mail bereikbaar.
t. 0165-349990
e. jeugd@rucphen.nl

Contactgegevens bij spoed

 • Levensbedreigende situatie? Bel 112!
 • Huiselijk geweld, kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis" 0800 – 2000. https://veiligthuis.nl/

 • Het Meldpunt Crisiszorg is 24/7 bereikbaar voor vragen over en meldingen van crisissituaties. Dit geldt voor alle leeftijden. Tel. nr. 0800 – 5099.

Jongerenwerker

Onze jongerenwerker houdt zich bezig met jongeren in hun vrije tijd. Om in contact te komen met de jongerenwerker, kunt u onderstaand nummer bellen of mailen naar het volgende mailadres: t. 0165-349990 e. jeugd@rucphen.nl

Handige informatie

 • voor ouders: www.opvoeden.nl
 • over social media, internet en gamen: www.mediaopvoeding.nl
 • over jeugdhulp: www.jeugdhulpwbw.nl
 • voor kinderen en jeugd: www.infovoorjou.nl
 • over gezondheid voor jongeren: www.jouwggd.nl
 • over dyslexie:
  Wanneer uw kind tussen 7 en 13 jaar oud is, op de basisschool zit en veel moeite heeft met lezen en spelling, kan er sprake zijn van dyslexie. Het is belangrijk dat uw kind dan goede ondersteuning krijgt.  U kunt de folder opvragen bij de jeugdprofessionals:
  t. 0165-349990
  e. jeugd@rucphen.nl

Kosten

 • Advies van een jeugdprofessional is gratis.
 • Hulp van de vertrouwenspersoon is gratis voor kinderen en ouders/verzorgers met jeugdhulp.


Handicap of chronisch ziek? laat geen geld liggen!

Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt deze kosten voor een deel terugvragen of compenseren. Op www.meerkosten.nl leest u hoe.

Toelichting

Vertrouwenspersoon als u al jeugdhulp heeft

De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en helpt. Vertrouwenspersonen kennen de medewerkers en de manier van werken van de plaatselijke instellingen goed. Zij geven geen oordeel over de geboden hulp, gaan vertrouwelijk om met informatie en werken altijd met uw medeweten en toestemming. Hun doel is om er samen met u uit te komen en problemen vroegtijdig op te lossen.

Iedereen die gebruik maakt van jeugdhulp kan gratis een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ook ouders/verzorgers kunnen de vertrouwenspersoon bellen of mailen. 

Bel of mail de vertrouwenspersoon bij vragen of klachten over jeugdhulp:

t. 088 555 1000
e. info@akj.nl

Of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.

Niet tevreden? U kunt een bezwaar of een klacht indienen:

 • U bent het niet eens met het besluit op uw aanvraag
  Bijvoorbeeld omdat u een andere vorm van zorg heeft aangevraagd of minder zorg krijgt toegekend. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. U kunt uw bezwaar dan mondeling toelichten aan de onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften. Bent u niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift, dan kunt in beroep bij de rechtbank.
 • U bent niet tevreden over de gang van zaken rondom uw aanvraag
  U vindt bijvoorbeeld dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen. U kunt dan schriftelijk of via Digid een klacht indienen bij de gemeente. Vindt u dat moeilijk? Laat het ons weten. Dan zetten we uw klacht samen op papier. Zodra uw klacht binnen is, nemen we contact met u op om de klacht te bespreken. Als dit gesprek voor u niet voldoende is, leggen we uw klacht voor aan de Klachtencommissie Jeugd. Deze commissie is onafhankelijk. Er zitten juristen, gedragsdeskundigen en jeugdartsen in die uw klacht vertrouwelijk in behandeling nemen. De commissie nodigt u uit om uw klacht mondeling toe te lichten. Hierna volgt een advies of een besluit op uw klacht. Als het nodig is veranderen we de manier waarop we werken. Of we spreken de mensen aan, die uw aanvraag hebben behandeld.