In- en uitrit aanleggen of veranderen, omgevingsvergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Wanneer u een in- of uitrit wilt hebben bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het is namelijk verboden zonder omgevingsvergunning:

  • een uitweg te maken naar de weg;
  • gebruik te maken van de weg, bijvoorbeeld verlaging van het trottoir; of
  • een bestaande uitweg te veranderen.

Op  www.omgevingsloket.nl  controleert u zelf of u een vergunning nodig heeft. Maar u kunt ook een afspraak maken  met één van onze medewerkers voor een persoonlijk advies.

Toestemming en overleg

Als u een uitweg wil laten maken op grond van een ander, heeft u voor het gebruik van die grond toestemming nodig van de eigenaar van die grond. Om meningsverschillen te voorkomen, is het aan te raden om buren of omwonenden tijdig te informeren over uw plannen.

Vergunning aanvragen

Aanleg altijd door gemeente

Als de omgevingsvergunning wordt verleend, moet u eerst de aanlegkosten voldoen. Daarna legt de gemeente de uitweg aan. U mag dit niet zelf doen! Een uitweg moet aan bepaalde richtlijnen voldoen, in het algemeen is maatwerk nodig. Als dat nodig is, wordt dit door een medewerker van de gemeente nader met u besproken.

Kosten

Tarief 2019
Basistarief (reguliere procedure): € 226,55
Basistarief (uitgebreide procedure): € 611,05

Meerkosten afhankelijk van de werkzaamheden
Uitweg/inrit € 152,60

Let op: Naast bovenvermelde legeskosten zullen ook de uitvoeringskosten aan u worden doorberekend. 

Toelichting

Beslistermijn omgevingsvergunning activiteit uitweg

8-14 weken
Eenvoudige aanvragen als slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Bezwaar omgevingsvergunning

  • Het besluit op uw aanvraag wordt u toegestuurd en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen.
  • Ook andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken. Zij kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van publicatie tegen het besluit bezwaar maken.
  • Het besluit is pas na de 6 weken onherroepelijk, tenzij er bezwaren zijn geuit op de verleende vergunning.

Gerelateerde producten