Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

Aanvragen

Voor : particulier

De gemeente geeft geen persoonsgegevens aan particulieren of commerciële instellingen.

Als wij persoonsinformatie verstrekken, houden we altijd rekening met de wettelijke regels over privacybescherming. U kunt dit verder beperken door geheimhouding te vragen. . U heeft hiervoor DigiD nodig, of een geldig legitimatiebewijs.

Geheimhouding vragen

Niet wachten?

De wachttijd aan de balie kan oplopen tot 30 minuten (avondopenstelling). Met onderstaande link regelt u de aanvraag met uw DigiD van thuis uit in een paar minuten. 

Toelichting

Informatieverstrekking

De gemeente houdt persoonsgegevens (zoals uw burgerlijke staat en nationaliteit) bij in de basisregistratie personen (BRP). Gemeenten of instanties die publieke taken uitvoeren (bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden) kunnen deze informatie gebruiken:

  • pensioenfondsen;
  • verzekeraars die belast zijn met de uitvoering van pensioenregelingen;
  • spaarfondsen, kredietinstellingen en beleggingsinstellingen;
  • instellingen en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Geheimhouding

Als u een verzoek doet om geheimhouding, dient er bij een verzoek om informatie een afweging van belangen plaats te vinden of de informatie verstrekt kan worden. U wordt daarbij gehoord.

Geen geheimhouding mogelijk

Geheimhouding is niet mogelijk als de gegevens worden gevraagd ten behoeve van een gerechtelijke kwestie. In dat geval moet uw persoonlijke levenssfeer wel zo veel mogelijk gerespecteerd worden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Gemeentewinkel.

De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan:

  • Politie, justitie en de Belastingdienst. Ook andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.