U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad > Coalitieakkoord 2018-2022

Coalitieakkoord RVP - VVD - CDA

Gewoon doen, voor U!

 

coalitieakkoord 2018-2022 als PDF (3Mb)


Communicatie

Het verbeteren van de communicatie naar onze inwoners en bedrijven is een belangrijk speerpunt. We willen de gemeentelijke plannen meer op voorhand bespreken en vormgeven met onze inwoners en bedrijven. We kiezen daarbij voor een projectgerichte en/of gebiedsgerichte aanpak, zoals bij de renovatie van het groen in de wijk De Louwen en De Gagelrijzen.
Verder willen we de uitvoering van beleid actief naar buiten uitdragen.
Overheidsparticipatie omarmen we als instrument om de kracht van de lokale gemeenschap te benutten.


Financiën

De gemeentelijke financiën moeten structureel, op basis van een sluitende meerjarenbegroting op orde blijven. Waarbij er blijvende aandacht is voor de risicoparagraaf en het beschikbare en benodigde weerstandsvermogen. De OZB wordt met niet meer dan 2% per jaar verhoogd. Overige belastingen dienen 100% kostendekkend te zijn.  


Sociaal Domein

We storten de vrijval van € 2,3 miljoen uit de reserve sociaal domein terug in deze reserve.
Deze middelen worden benut voor de transformatie van het sociaal domein, omdat voor de transformatie “de kosten voor de baat uitgaan”.
In 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld om de transformatie, oftewel de ontwikkeling van de zorgzame en zelfredzame gemeenschappen, zoals beschreven in de Toekomstvisie 2030 te bewerkstelligen. De doelstellingen van het programmaplan sociaal domein worden verder aangescherpt en geconcretiseerd.

Eén van de transformatiedoelstellingen is het gebruik van bijzondere bijstand voor schuldhulpverleningstrajecten en bewindvoering omlaag brengen. Door te investeren in preventie, vroegsignalering, innovatie en meer integraliteit in het sociaal domein kunnen financiële problemen vroegtijdig worden aangepakt, hetgeen een besparing in kosten én menselijk leed oplevert.

We verkleinen de armoedeval voor werkende mensen met een inkomen net boven het minimum inkomen. Dit maakt werken voor mensen met een laag inkomen ‘meer lonend’. Daarmee voldoen we aan een brede wens van de raad om de inkomensnorm voor bijzondere bijstand te verhogen naar 120%.

Uitgangspunt blijft dat de gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein uitgevoerd worden binnen de middelen die door het Rijk voor deze taken beschikbaar worden gesteld.


Openbare Ruimte / Wegen- en groenonderhoud

Om een aantrekkelijke woongemeente te kunnen zijn moet het niveau van onderhoud van wegen en groen worden geïntensiveerd. Uitgangspunt is dat we in deze periode toegroeien naar het gewenste onderhoudsniveau dat is beschreven in de Toekomstvisie 2030.


Het gefaseerd afvoeren van slootmaaisel door de eigen dienst leidt tot ergernissen, door verrommeling en onveiligheid, bij onze inwoners. We gaan de periode van afvoeren verkorten om deze ergernis weg te nemen.


Buitengebied

In het buitengebied komt steeds meer agrarische bebouwing leeg te staan. Hiervoor dienen passende oplossingen geboden te worden. Verruimingen van het gebruik – dus niet agrarisch en toch passend in het buitengebied - dienen in relatie tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied onderzocht te worden zodat deze gebouwen niet ten prooi komen aan criminele en ondermijnende activiteiten. Kansen liggen er in combinaties van wonen en werken, in het uitoefenen van een hoofdactiviteit met een nevenactiviteit en in toerisme en recreatie.


Veiligheid

Veiligheid van onze inwoners en bedrijven is een groot goed in onze gemeente. Om het huidige niveau aan handhavingscapaciteit te kunnen behouden is structurele uitbreiding van de capaciteit voor toezicht, handhaving en openbare orde en veiligheid noodzakelijk. 

Daarnaast is er blijvende aandacht voor de samenwerking met buurtpreventie en politie. Waarbij de gemeentelijke handhaving zich nadrukkelijk richt op de gemeentelijke taken. Zoals het tegengaan van illegale stortingen van afval in het buitengebied, parkeerproblematiek in de kernen en andere vormen van overlast gerelateerd aan de APV. Verder blijft de inzet van cameratoezicht een belangrijk instrument om de veiligheid op straat te waarborgen.  


Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft de wettelijke opdracht om te voorzien in adequate huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. De komende jaren willen we op planmatige wijze invulling geven aan het lokaal onderwijshuisvestingsbeleid. Om dit te kunnen realiseren hebben we behoefte aan een meerjarige planning en een beleidsrijk integraal onderwijshuisvestingsplan dat in samenspraak met de schoolbesturen zal worden opgesteld. 

De fusie van de Willebrordse basisscholen wordt door de gemeente gefaciliteerd door de bouw van een school onder één dak. Hiertoe wordt de gemeenteraad in september 2018 de inhoudelijk meest optimale variant voorgelegd. Waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de financiële verantwoordelijkheidsverdeling tussen de gemeente en het schoolbestuur.  


Erfgoed

Molenstichting De Hoop Sprundel heeft getracht op eigen kracht de molen te beheren en onderhouden. Dit blijkt niet te lukken zonder gemeentelijke bijdrage. Uitgangspunt blijft dat de stichting de molen blijft beheren. We gaan dit mogelijk maken door het verlenen van een toereikende financiële bijdrage vanuit de gemeente.


Sport

Het budget voor het onderhoud van de bestaande buitensportverenigingen is ontoereikend. Dit waarderen we op tot een niveau dat wel toereikend is voor de verenigingen.
Daarnaast worden tennis en wielrennen toegevoegd aan de nota buitensport, zodat ook deze sporten/sportverenigingen recht krijgen op basisvergoedingen van de gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat investeringen met een eenmalig karakter voor rekening van de gemeente zijn en onderhoud en beheer voor de verenigingen.

Dorpsplannen

We ronden de dorpsplannen definitief af deze periode binnen de reeds beschikbaar gestelde kredieten. De laatste verpaupering in de dorpscentra gaan we actief te lijf.


Omleiding

Deze periode ronden we de omleiding in zijn geheel af. Dus inclusief zuidelijke tak en de Leijkens.
We gaan de uitdaging aan om dat te realiseren binnen het reeds beschikbaar gestelde krediet.


Toerisme

Het toeristisch beleidsplan wordt herzien op basis van de uitgangspunten die staan beschreven in de toekomstvisie 2030 en het rapport van de Rekenkamer “Toerismebeleid Rucphen”. De gemeente biedt ruimte om te ondernemen op het gebied van vrijetijdseconomie, in de Binnentuin en in het buitengebied.


Woningbouw

We benutten de mogelijkheden voor woningbouw optimaal. Daarbij maken we een verdeling in de nieuwe woonvisie tussen woningen voor starters, senioren, sociale en geliberaliseerde huur en zelfbouwers. Met Thuisvester worden aanvullende afspraken gemaakt aangaande het met voorrang aanbieden/toewijzen van sociale huurwoningen aan mensen met lokale binding.


Duurzaamheid

In het kader van duurzaamheid heeft de gemeente een voorbeeldrol. We bevorderen de inkoop van duurzame goederen en diensten binnen de gemeentelijke organisatie, werken aan het verduurzamen van eigen gebouwen en nemen duurzaamheid mee in de ruimtelijke ordening.
We bevorderen de bewustwording bij de burgers en bedrijven, zodat zij hun verantwoordelijkheid bij duurzaamheid nemen.

Wij gaan initiatieven van burgers stimuleren en waar mogelijk ondersteunen. We gaan bedrijven en organisaties stimuleren om samen te werken aan een duurzame en circulaire economie in de gemeente Rucphen.


Organisatieontwikkeling

Het Kabinet heeft de taakstelling kleine overheid niet inhoudelijk maar wel financieel overgenomen van het vorige Kabinet. Deze taakstelling kan onmogelijk worden afgewenteld op de kosten van bedrijfsvoering, maar moet worden gezien als algehele korting op het gemeentefonds.

We investeren in de ontwikkeling van de organisatie om effectiever en efficiënter te worden in de uitvoering, daar waar kansen zich voordoen. Samenwerking gaan we daarbij niet uit de weg.

Desondanks voeren we een structurele efficiencykorting op het organisatiebudget door per 2021 van € 150.000,00.


Binnentuin

We maken het ondernemers mogelijk om hun werk te doen in de Binnentuin. Het ambitieniveau van de gemeentelijke investeringen in de Binnentuin stellen wij als volgt bij:

 • We realiseren zo snel als mogelijk een nieuw eigentijds binnenzwembad op de locatie van de huidige peuterbadjes van het buitenbad. Hiertoe ramen we voldoende budget bij.
 • We behouden de huidige 2 grote buitenzwembaden, inclusief een ligweide. Een fysieke koppeling met het binnenbad laten we achterwege. 
 • We behouden de huidige sporthal met horeca en uitgangspunt is deze te privatiseren. Mogelijk kan de locatie van het huidige binnenbad worden benut voor een nieuwe recreatieve attractie. Daarbij is er vanzelfsprekend aandacht voor de verenigingen die afhankelijk zijn van de sporthal.
 • We laten het plan voor de kleine dierentuin achter ons en gaan op zoek naar een passende (commerciële) recreatieve invulling voor de locatie Kozijnenhoek 17.
 • In de vergadering van 3 juli 2018 leggen we de gemeenteraad het bestemmingsplan Multifunctionele Sport Accommodatie voor.
  Uitgangspunt is:
  • De aanleg van een wieleroefenparcours voor gebruik door zowel jeugd als volwassenen. De lengte van het parcours moet hiervoor ca. 1.600 meter bedragen en het aantal bochten zo veel als mogelijk worden beperkt.
  • Geen aanleg van een BMX-baan.
  • Voldoende investering in de bestemming ‘Groen’, zoals door de provincie wordt vereist.
  • Renovatie van de 300 meter atletiekbaan op de huidige locatie.
  • Renovatie van de handbalvelden.
  • Uitvoering zo snel als mogelijk na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.
  Als aan deze uitgangspunten geen uitvoering gegeven kan worden door externe factoren leggen wij een heroverweging voor aan de gemeenteraad.


Getekend te Rucphen op 8 mei 2018.


Namens de RVP,
L.F.E.A. Matthijssen-de Jong    J.W.M. van den Beemd

Namens de VVD,
M.J.A.J. Lazeroms      C. Verlind

Namens het CDA,
S. Breedveld-de Ruiter     C.M.J. Goorden-Winde