U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 7 mei 2019

7 mei 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 30 april 2019

Vastgesteld.

Toetreden Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017 

 • Toetreden tot de Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017 (hierna: Convenant LSI 2017).
 • Mandaat verleend aan burgemeester Van der Meer Mohr om het Model toetreding als bedoeld in artikel 19, lid 2 respectievelijk lid 4 van het Convenant LSI 2017 te ondertekenen.

Visie Duurzaamheid / Duurzaamheidsagenda 

 • De raad voorstellen de Visie Duurzaamheid "Samen werken aan een toekomstbestendig Rucphen 2019-2030" vast te stellen.
 • De Duurzaamheidsagenda "Samen werken aan een toekomstbestendig Rucphen 2019-2030" vastgesteld.
 • Het Inspraakverslag Visie Duurzaamheid en Duurzaamheidsagenda vastgesteld.
 • De raad voorstellen voor 2019 een bedrag van € 183.346,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van wettelijk verplichte activiteiten in het kader van de warmte- en energietransitie en de Duurzaamheidsagenda (bewustwordingsproces).
 • De raad via een claim in de Kadernota 2020 de uitvoeringskosten vanaf 2020 e.v. voorleggen.

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Kolkstraat 13 te Sprundel' 

 • De ingediende zienswijze gegrond verklaard.
 • Het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.

Aanvullend krediet herinrichting centrum Rucphen 

 • De raad voorstellen:
  -  een krediet van € 36.000,00 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en het vervangen      van de afvalbakken;
  -  vanuit de reserve dorpsontwikkeling € 180.000,00 aan te wenden voor het aanleggen van voorzieningen in de openbare
     ruimte;
  -  een aanvullend krediet van € 300.000,00 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het centrum van Rucphen.

Aangaan verwerkersovereenkomst VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KHCN) in relatie tot zorgfraude 

 • Aansluiten bij het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).
 • De verwerkersovereenkomst met VNG KHCN aangaan voor de aansluiting met het IKZ.

Zienswijze Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 GGD West-Brabant 

 • Ingestemd met de Ontwerpbeleidsbegroting 2020 van GGD West-Brabant.
 • Een zienswijze t.a.v. de Ontwerpbeleidsbegroting 2020 van GGD West-Brabant indienen.
 • Ingestemd met en geen opmerkingen maken t.a.v. de Jaarrekening 2018.
 • Ingestemd met het Meerjarenbeleidsplan 'Agenda van de Toekomst 2019 -2022.
 • Ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van € 406.070,00 voor 2020.

Begroting 2020 en jaarrekening 2018 gemeenschappelijke regeling 'West-Brabants Archief' (WBA) 

 • Geen opmerkingen maken ten aanzien van de conceptbegroting 2020 (inclusief meerjarenraming 2021-2023 ) van het WBA.
 • Geen opmerkingen maken ten aanzien van de conceptjaarrekening 2018 van het WBA.