U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 23 april 2019

23 april 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 16 april 2019

Vastgesteld.

Verantwoording onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen 2018 

 • Kennis genomen van het noodzakelijk eerder uitgevoerde onderhoud voor de gemeentelijke gebouwen 2018.
 • Ingestemd met het in mindering brengen van deze verschuiving in onderhoudswerkzaamheden op de onderhoudsbudgetten voor de gemeentelijke gebouwen 2019.

Project Participatie op Maat 

 • De 1e kwartaalrapportage 2019 van Participatie op Maat voor kennisgeving aangenomen.
 • Het Project Participatie op Maat verlengd tot en met december 2019 en hierbij de inzet verlaagd tot 1,55 fte.
 • De extra kosten van het project in 2019 deels ten laste brengen van de Reserve Maatschappelijke Begeleiding en deels ten laste van de Reserve Sociaal Domein.

Toezichtsoordeel Huisvesting Vergunninghouders 2e helft 2018

De raad informeren over de inhoud van de brief van de provincie inzake de huisvesting van vergunninghouders 2e helft 2018.

Detacheringsovereenkomst WVS groen onderhoud 2019

Ingestemd met de groepsdetacheringsovereenkomst ‘Onderhoud openbare ruimte 2019’ met de WVS.

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Ettenseweg 4 te Sprundel' 

 • De ingediende zienswijzen gegrond verklaard.
 • Het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.
 • Ingestemd met de gewijzigde bijlage in de anterieure overeenkomst. 

Jaarverslagen WABO en milieu 2018

Jaarverslagen vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16' 

 • Het inspraakverslag vastgesteld.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, het bestemmingsplan zonder nadere besluitvorming van het college ter ongewijzigde vaststelling aanbieden aan de raad.

Lijst cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gemeente Rucphen

De ontwerplijst cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gemeente Rucphen vastgesteld.

Realisatie gezamenlijk clubgebouw AVR'90 - WWV 

 • De kosten voor de werkzaamheden ‘bouw accommodatie AVR’90 en WWV’ betrekken bij het project ‘Realisatie MSA Binnentuin Rucphen’.
 • De diverse kredieten ten behoeve van de MSA Binnentuin onderbrengen binnen twee nieuw te creëren kredieten, te weten een krediet voor de realisatie van een gezamenlijk clubgebouw voor AVR’90 en WWV en een krediet voor het project ‘Realisatie MSA Binnentuin Rucphen’.
 • Ingestemd met het uitvoeren van de werkzaamheden voor de bouw door AVR’90 en WWV en de door hen gecontacteerde aannemers, en hiertoe af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Ingestemd met de (concept)overeenkomst ‘bijdrage realisatie gezamenlijke accommodatie AVR’90 en WWV’.

Verzoek tot handhaving met betrekking tot Vosdonkseweg

Verzoek tot handhaving afgewezen.