U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 9 april 2019

9 april 2019

Pilots voorschoolse educatie 2019 

 • Kober een subsidie verleend van € 6.105,00 voor het uitvoeren van een pilot binnen het thema  ‘uitbreiding van 10 naar 16 uur’.
 • Kober een  subsidie verleend van € 5.046,00 voor het uitvoeren van 2 pilots binnen het thema ‘vergroten ouderbetrokkenheid’.
 • Een subsidie van € 300,00 aan Thuiszorg West-Brabant beschikbaar gesteld voor de pilot ouderbetrokkenheid.
 • Kober een subsidie verleend van € 22.826,00 voor 2 pilots binnen het thema ‘educatieve kwaliteit’.
 • Kober een subsidie tverleend van € 18.400,00 voor een pilot waarbij een deel van de doelgroepkinderen op 2-jarige leeftijd start met VVE.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 2 april 2019

Vastgesteld.

Consultatie Meerjaren beleidsplan en regionaal risicoprofiel 2019 - 2023 VRMWB

Aangehouden.

Herziene exploitatie-opzetten grondbedrijf 2018 en weerstandsvermogen 

 • Ingestemd met de herziene exploitatieopzetten van het grondbedrijf.
 • De getroffen voorziening bij het Emmausplein en Centrum Rucphen per saldo aanpassen ten laste van de reserve van het grondbedrijf.
 • Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf 2018 vastgesteld.
 • Een bedrag van € 794.200,00 overbrengen van de algemene reserve van het grondbedrijf naar de algemene reserve van de algemene dienst.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade vanwege het bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg'

Planschade toegewezen.

Last onder dwangsom 

 • Een last onder dwangsom opgelegd.
 • De hoogte van de dwangsom vastgesteld op € 1.000,00 per overtreding met een maximum van € 12.000,00.

M.e.r.-aanmeldingsnotitie varkenshouderij Frans Nouws B.V., Oosteindseweg 36 Sprundel

Voor het veranderen van de vergunde huisvestingssystemen (zonder uitbreiding in dierenaantallen) hoeft geen milieueffectrapportage opgesteld te worden.

Omgevingsvergunning en buitenplanse afwijking bestemmingsplan aan Sprundelseweg 27 te Rucphen 

 • Procedure voor de omgevingsvergunning, in combinatie met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, opstarten.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.
 • Als de procedure niet resulteert in zienswijzen, de omgevingsvergunning, in combinatie met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, verlenen zonder nadere besluitvorming college.

Beantwoording art. 42 R.v.O. van RVP over Fietsoversteekplaats Molenstraat Zegge/Leemstraat Roosendaal richting Bredaseweg

Ingestemd met conceptantwoord.

Archeologisch onderzoek voor herontwikkeling De Louwen 

 • Opdracht verstrekt voor het verrichten van  een nader archeologisch onderzoek op locatie De Louwen, zodat de locatie archeologisch vrijgegeven kan worden en gebruik kan worden gemaakt van de omgevingsvergunning.
 • De kosten van € 6.000,00 laten lopen via de reserve dorpsontwikkeling.