U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 5 november 2019

5 november 2019

Concept-subsidieprogramma 2020

 • Het (concept-)subsidieprogramma 2020 vastgesteld.
 • Afwijkend van de Regeling subsidie sportorganisaties toch subsidie verstrekken aan sportverenigingen die niet voldoen aan het subsidievereiste dat 75% van de leden uit de gemeente dient te komen.
 • De Regeling loon- & prijscompensatie gesubsidieerde instellingen vastgesteld.
 • De gemeenteraad voorstellen bij de vaststelling van de jaarrekening 2019, in geval van een positief rekening-saldo, een reserve van € 25.000,00 te vormen voor activiteitensubsidies.
 • De financiële consequenties verwerken in de 1e Berap 2020. 

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 29 oktober 2019

Vastgesteld.

Ontwerp bestemmingsplan Irenestraat Clausstraat te St. Willebrord

Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

Appendix Samenwerkingsovereenkomst Dorpsbus Sprundel - St. Willebrord

 • Ingestemd met de Appendix Samenwerkingsovereenkomst Dorpsbus Sprundel–St. Willebrord.
 • Wethouder Lazeroms gemachtigd de appendix te ondertekenen.

Beslissing op bezwaar

 • Het bezwaar gegrond verklaren voor wat betreft het aspect geluid afkomstig van de vlaggenmasten en de overige bezwaren ongegrond verklaren.
 • De bestreden omgevingsvergunning in stand laten onder aanpassing van de motivering met betrekking tot het geluidsaspect van de vlaggenmasten in relatie tot een goede ruimtelijke ordening.

Convenant Bibliotheek West-Brabant

 • Het convenant Bibliotheekwerk West-Brabant met de Bibliotheek West-Brabant en 8 gemeenten aangaan.
 • Wethouder Matthijssen–De Jong gemachtigd het convenant te ondertekenen.

Krediet vervanging Nox/Sims systeem ca

Niet akkoord.

Actualisatie budgetten (niet vrij-toegankelijke) jeugdzorg 2019 (financiële slotwijziging)

De budgetten actualiseren.

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rucphen 2020

 • De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rucphen 2020 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
 • In 2020 de eigen bijdrage voor cliënten begeleiding weer invoeren, met uitzondering van cliënten in de categorie ‘waakvlam’.
 • De eigen bijdrage voor begeleiding voor nieuwe cliënten op 1 januari 2020 en voor huidige cliënten per 1 april 2020 in laten gaan.

Subsidie inloop GGZ 2020

Een subsidie toekennen van € 35.875,00 aan GGZ WNB voor de inloop GGZ in 2020.

Subsidie mantelzorgondersteuning en -waardering 2020

Een subsidie van € 157.328,00 aan stichting Groenhuysen verstrekken voor de uitvoering van mantelzorgondersteuning en -waardering in 2020.

Subsidie geheugenschakel 2020

Een subsidie van € 14.980,00 verstrekken aan stichting Groenhuysen voor de uitvoering van de Geheugenschakel in 2020.

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant

 • Principebesluit genomen om de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant gewijzigd vast te stellen.
 • De raad voorstellen het college toestemming te verlenen tot het gewijzigd vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant.

Vaststellen Lokaal Sportakkoord Rucphen

 • Het Lokaal Sportakkoord Rucphen vastgesteld.
 • De portefeuillehouder sport gemachtigd het Lokaal Sportakkoord Rucphen en de intentieverklaring tot deelname aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – Uitvoeringsbudget te ondertekenen.

Beslissing op bezwaar

 • Het bezwaar ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten.
 • Verzoek tot proceskostenvergoeding afgewezen.