U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 5 februari 2019

5 februari 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 29 januari 2019

Vastgesteld. 

Reëel en structureel begrotingsevenwicht

Ingestemd met aanpassing van de programmabegroting 2019 met meerjarenraming 2020-2022 ten behoeve van noodzakelijk reëel en structureel begrotingsevenwicht. 

Aanvragen Stimuleringsregeling Sociaal Domein 4e kwartaal 2018  

  • Een bijdrage van € 2.600,00 beschik-baar gesteld voor My Generation.
  • Een bijdrage verlenen voor het kerstevent (nader advies over bekostiging). 

Dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten jeugdzorgregio West-Brabant-West  

  • Een dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten van de gemeente Roosendaal aan de Jeugdhulpregio West-Brabant aangegaan.
  • Wethouder Jeugd gemachtigd voor de ondertekening en verdere afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst.
  • Afdelingsmanager Samenleving gemachtigd voor het tekenen van het jaarlijkse overzicht ondersteunende diensten.
  • Gemeente Roosendaal gemachtigd voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 5 van de dienstverleningsovereenkomst.
  • De opdracht aan het Zorg informatie en inkoop Team met 1 jaar verlengd.
  • Een opdracht verstrekt met betrekking tot structuur en sturing samenwerking vanaf 2020 en de bijbehorende ondersteuning inclusief de taken van het Zorg informatie en inkoop Team opnieuw te bepalen.

Inventarisatie in gebruik genomen grond

Ingestemd met het uitwerken van de vervolgaanpak voor in gebruik genomen gronden.

Dienstverleningsovereenkomst met WVS-Groep 2019  

  • De dienstverleningsovereenkomst 2019 met WVS-groep ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vastgesteld.
  • Het budget Wsw aan de WVS-groep beschikbaar gesteld.