U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 29 januari 2019

29 januari 2019

Beslissing op bezwaar verzoek om handhaving Oosteindseweg 36 Sprundel  

 • In afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften alle bezwaren ongegrond verklaard.
 • De bestreden beschikking in stand gelaten.
 • Verzoek om vergoeding proceskosten afgewezen.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 22 januari 2019 

Vastgesteld. 

OOHV uitvoeringsdocumenten/toezichtoordeel Omgevingsrecht 2018 vanuit de Provincie Noord-Brabant  

 • Het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 vastgesteld.
 • Het jaarplan 2019 Integrale Veiligheid vastgesteld.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Brabantse Delta op 20 maart 2019 en verkiezingen Europees Parlement op 23 mei 2019  

 • Stembureaus aangewezen.
 • Bezetting vastgesteld.
 • Vergoeding stembureauleden en tellers vastgesteld.

Ontwerpwijzigingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Kolkstraat 13 te Sprundel'  

 • Medewerking verleend aan het ontwerpwijzigingsplan.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, het wijzigingsplan zonder tussenkomst college vaststellen.

Besluit last onder dwangsom - Ettenseweg 23 te Sprundel

Last onder dwangsom opgelegd voor strijdig gebruik bedrijfsgebouw en bedrijfswoning. 

Bestuurlijke vertegenwoordiging Commissie Regionaal Overleg luchthaven Seppe

Wethouder Lazeroms aangewezen als bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente in CROSE.

Bijdrage kosten Waarderingskamer en Landelijke Voorziening WOZ

Een structureel budget beschikbaar gesteld voor de bijdrage in de kosten van de Waarderingskamer en de Landelijke Voorziening WOZ.

Ontwerpbestemmingsplan 'Kom Sprundel, Noorderstraat 16'

Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. 

Verantwoording middelen sloop steenfabriek Lange Schouw te Schijf  

 • Ingestemd met verantwoording aan de provincie Noord-Brabant over de inzet van ontvangen middelen voor de sloop van de voormalige steenfabriek Lange Schouw te Schijf.
 • De resterende middelen van € 159.440,80 storten in de reserve 'Verbetering kwaliteit en leefbaarheid landelijk gebied'.
 • De afdelingsmanager ROW gemandateerd voor de verantwoording van toekomstige uitgaven in het kader van de overeenkomst inzake ruimte voor ruimteontwikkelingen.

Cultuurprijs

Een bedrag van € 300,00 beschikbaar gesteld uit de cultuurreserve voor de cultuurprijs 2018.

Overeenkomst huishoudelijke ondersteuning hospice

Ingestemd met het contract huishoudelijke ondersteuning met Careyn Hospice.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019  

 • De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 Gemeente Rucphen vastgesteld.
 • De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 Gemeente Rucphen ingetrokken.
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 gemeente Rucphen ingetrokken.

Verzoek tot handhaving gebruik Scoutinggebouw Molenberg, Sprundelseweg 34F te Rucphen

Verzoek afgewezen.

Vervanging voertuigen serviceteams  

 • Een extra benodigd bedrag van € 11.200,00 beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van drie voertuigen voor de serviceteams buitendienst.
 • Ingestemd met het aanwenden van de inruilopbrengst voor de aanschaf van de voertuigen.