U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 26 maart 2019

26 maart 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 19 maart 2019

Vastgesteld. 

Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Ingestemd met het voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 onder intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 en Drank- en horecaverordening.

Verkoop reststroken omleiding

Ingestemd met het Plan van Aanpak voor de verkoop van de reststrook gelegen achter de geluidswal van de Verlengde Vosdonkseweg.

Aanpassing huurovereenkomsten Laco en Agora in verband met Sportbesluit 

 • De aangepaste huurovereenkomst voor gemeenschapshuis Agora Rucphen vastgesteld.
 • Het addendum horende bij de Huur-overeenkomst sport- en vrijetijds-centrum de Vijfsprong te Rucphen vastgesteld.
 • Het addendum horende bij de Overeenkomst tot het toekennen van een exploitatiebijdrage voor de exploitatie van sport- en vrijetijdscentrum de Vijfsprong te Rucphen vastgesteld.
 • Het addendum met betrekking tot het openstellen openluchtzwembad in 2019 vastgesteld.

Winkeltijdenverordening 2019

Ingestemd met het voorstel tot vaststelling van de ‘Verordening winkeltijden gemeente Rucphen 2019’.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Planschadeverzoek afgewezen.

Dossiers verklaringen bebouwing en gebruik zonder vergunning afronden

De verklaringen omtrent bebouwing en gebruik voldaan verklaard.

Intrekken omgevingsvergunningen

Een aantal omgevingsvergunningen definitief ingetrokken.

Vaststellen inspraakverslag en ontwerp herinrichting centrum Rucphen 

 • Het inspraakverslag 'Herinrichting centrum Rucphen' vastgesteld.
 • Het definitieve ontwerp 'Herinrichting centrum Rucphen' vastgesteld.

Omgevingsvergunning en buitenplanse afwijking (met een verklaring van geen bedenkingen) aan de Scherpenbergsebaan 29 te Schijf 

 • Ingestemd met het voorstel om een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen te verlenen.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.
 • Als de procedure niet resulteert in zienswijzen en het nog uit te voeren ecologisch onderzoek aantoont dat de (sloop)werkzaamheden binnen de kaders van de Wet natuurbescherming vallen, omgevingsvergunning, in combinatie met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, verlenen zonder nadere besluitvorming van het college.

Monitor sociaal domein 4e kwartaal 2018

Monitor vastgesteld.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ 

 • Ingestemd met de bij het bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ behorende Nota van Beantwoording en de raad voorstellen de zienswijzen ontvankelijk, waarvan twee deels gegrond en één ongegrond, te verklaren.
 • Ingestemd met de bij het bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ behorende Notitie van ambtshalve wijzigingen en  de raad voorstellen het bestemmingsplan vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen inclusief de wijzigingen als gevolg van het overleg met de Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen.
 • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ en de raad voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
 • Ingestemd met het stedenbouwkundig plan Leisuregebied Binnentuin en de raad voorstellen het stedenbouwkundig plan Leisuregebied Binnentuin vast te stellen en het stedenbouwkundig plan zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 12 april 2017 in te trekken.
 • De raad voorstellen bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor het gebied behorende tot het bestemmingsplan ‘MSA Binnentuin’ geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 • De raad voorstellen de plicht tot het nemen van een besluit omtrent de vaststelling van een exploitatieplan door te schuiven naar de fase van de besluitvorming over omgevingsvergunningen voor het bouwen, dit met inachtneming van hetgeen in artikel 7c Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is bepaald.

Krediet grondexploitatie bestemmingsplan Leisuregebied Binnentuin

De raad voorstellen een krediet van € 2.118.697,00 beschikbaar te stellen voor de grondexploitatie van het bestemmingsplan Leisuregebied Binnentuin.

Nieuwbouw of renovatie binnenbad De Vijfsprong

De raad voorstellen te kiezen voor overdekken buitenbad en privatiseren sporthal, binnenbad etc.