U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 26 februari 2019

26 februari 2019

 Strategie veiligheid Jeugd 2019-2020 

 • Ingestemd met de Strategie Veiligheid Jeugd voor de regio West-Brabant West 2019-2020.
 • De reeds toegekende Rijksmiddelen uit het transformatiefonds “Zorg voor Jeugd” inzetten voor de realisatie van de strategie. 

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 19 februari 2019

Vastgesteld.

Rapportage feitenonderzoek omtrent de voorzienbaarheid van de Verlengde Vosdonkseweg

De rapportage van het feitenonderzoek omtrent de voorzienbaarheid van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg’ vastgesteld.

Reactie Natuurwerkgroep op bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’

De reactie van de Natuurwerkgroep op het bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’ verwerken in het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Plan van Aanpak Economische Toeristische Visie 2020-2030

Ingestemd met het Plan van Aanpak voor het opstellen van een nieuwe Economische Toeristische Visie voor de periode 2020-2030.

Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte woning, Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord 

 • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord’.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst.
 • Als geen zienswijzen worden ingediend, het bestemmingsplan zonder tussenkomst van het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

Bestuursakkoord klimaatadaptatie 

 • VNG ledenbrief ‘Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken’ voor kennisgeving aangenomen.
 • Provinciale subsidieregeling ‘klimaatadaptatie projecten’ voor kennisgeving aangenomen.
 • Ingestemd met het indienen van een subsidieaanvraag door ‘waterkring Baronie’ voor procesondersteuning regionale versnelling klimaatadaptatie.
 • Een subsidieaanvraag indienen voor ‘klimaatadaptatie centrumplan Rucphen’.
 • Een subsidieaanvraag indienen voor ‘klimaatadaptatie Kaaistraat’.
 • Een Rijks-subsidieaanvraag indienen voor Week-van-ons-water-projecten ‘groen voor grijs’ en ‘regenton-actie’.

Advies Commissie bezwaarschriften over bezwaarschrift tegen besluit op verzoek tot handhaving Vosdonkseweg

Bezwaar ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten.

Advies Commissie bezwaarschriften over bezwaarschrift  tegen besluit op verzoek tot handhaving Vosdonkseweg

Bezwaar ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten.

Definitief verkeersbesluit afsluiting Bosheidestraat Rucphen 

 • Bosheidestraat afsluiten voor doorgaand verkeer behoudens langzaam verkeer (of (brom)fietsverkeer).
 • Inspraakreactie weerlegd.
 • Besluit uitvoeren nadat een besluit is genomen op eventuele bezwaarschriften.

Principeverzoek uitbreiden bedrijf Hellemonsdreef 8 te Rucphen

In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het initiatief voor het vergroten van het bouwvlak en het oppervlak aan teeltondersteunende voorzieningen aan de Hellemonsdreef 8.

Concept 'Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019'

Ingestemd met conceptnota en vrijgeven voor inspraak.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD 2019

Ingestemd met de 1e wijziging van de GR GGD West-Brabant 2019.

Voortgang woonwagenlocatie Helakkerstraat

 • Afzien van ontmanteling van woonwagenlocatie Helakkerstraat.
 • In de Woonvisie aandacht besteden aan beleid voor woonwagenbewoners.

Extra inzet Wmo

Ingestemd met het inhuren van capaciteit voor uitvoering van WMO-taken gedurende 3 maanden met een mogelijkheid dit periodiek te verlengen tot maximaal 1 januari 2020.

Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs

 • Een bedrag van € 25.500,00 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan onderwijs.
 • Hiervoor het moederkrediet onderwijs aanwenden.