U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 25 juni 2019

25 juni 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 11 juni 2019

Vastgesteld (in collegevergadering van 18 juni 2019).

Richtlijn omgevingsdialoog gemeente Rucphen

Aangehouden.

Verkoop perceel gelegen aan Dennenweg Rucphen

Bosperceel van circa 520 m² verkopen.

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Omleiding Tracé Zuid'

  • De ‘Nota Inspraak en Overleg, omleiding Tracé Zuid’ vastgesteld.
  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Omleiding Tracé Zuid’.

Plan van Aanpak Regionale Energie Strategie 2030

Plan van aanpak voor de totstandkoming van de RES2030 Regio West-Brabant vastgesteld.

Gewijzigde regeling bij omschakeling van agrarisch naar wonen

Ingestemd met een gewijzigd afwegingskader bij omschakeling van een agrarische bestemming naar een woonbestemming.

Jaarverantwoording kinderopvang 2018

Het jaarverslag kinderopvang 2018 vastgesteld.

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2018

Rapport voor kennisgeving aangenomen.

Woningbouwprogrammering

Ingestemd met de woningbouwmatrix.

Deelname regeling brede impuls combinatiefuncties

  • Ingestemd met de intentieverklaring om vanaf 2020 voor 60% deel te nemen aan de brede regeling combinatiefuncties door voor 2,09 FTE buurtsportcoaches in te zetten.
  • De raad voorstellen hiervoor een reserve te vormen vanuit de GIDS-gelden en de gelden voor armoedebestrijding.

Principeverzoek voor bouw ruimte voor ruimte woning Hoeksestraat naast 16 te Schijf

In principe onder voorwaarden medewerking verleend.

Vrijgave van het ontwerp van de Zuidelijke Tak (onderdeel Omleidingsweg)

  • Het ontwerp van de reconstructie van de Zuidelijke Tak vastgesteld.
  • Op 21 augustus een inloopavond organiseren.
  • Als geen inspraakreacties worden ingediend, het ontwerp zonder tussenkomst van het college definitief vaststellen.