U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 21 mei 2019

21 mei 2019

Verlenging convenant Ondernemersklankbord (OKB) 

 • Het convenant met het OKB  verlengd tot 1 april 2021.
 • Afwijken van het inkoopbeleid door niet meervoudig onderhands aan te besteden.
 • De kosten voor uitvoering van het convenant dekken uit de Risicoreserve Sociaal Domein.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 14 mei 2019

Vastgesteld.

Ontwerpbegroting 2020, jaarrekening 2018 en ontwerpactieprogramma 2019-2023 Regio West-Brabant (RWB) 

 • Geen zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2020 van de RWB inclusief de begroting en uitvoeringsprogramma van Rewin NV.
 • Geen opmerkingen maken over de jaarrekening 2018 en ingestemd met de daarin opgenomen resultaatbestemmings-voorstellen.
 • Ingestemd met het ontwerpactieprogramma 2019-2023.

Participatie- en inspraakverordening gemeente Rucphen 

 • De Verordening participatie en inspraak gewijzigd vastgesteld.
 • De raad voorstellen de Verordening particpatie en inspraak vast te stellen en de Inspraakverordening van 13 december 1994 in te trekken.

Benoeming twee leden commissie bezwaarschriften

Aangehouden.

Omzetbelasting herzieningstermijn gymzaal Sprundel

Ingestemd met terugbetaling van 1/10 herzieningstermijn omzetbelasting voor de gymzaal.

Visie mestbewerking 

 • Ingestemd met de Visie op Mestbewerking.
 • Participeren in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en PlanMER procedure.

Intrekken omgevingsvergunningen Dorpsstraat 71-77 te St. Willebrord 

 • De omgevingsvergunning van 19 januari 2010 voor het bouwen van een commerciële ruimte en 13 appartementen definitief ingetrokken.
 • De omgevingsvergunning van 28 februari 2012 voor het wijzigen van de vergunning van 13 appartementen naar 10 appartementen definitief ingetrokken.
 • De omgevingsvergunning van 27 augustus 2014 voor het bouwen van een commerciële ruimte en 3 appartementen definitief ingetrokken.

Advies Commissie bezwaarschriften op verzoek tot handhaving Vosdonkseweg

De bezwaren ten aanzien van maatregelen vanwege het buiten werktijden verrichten van werkzaamheden niet-ontvankelijk verklaard, de overige bezwaren ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten.

Kostenverhaal bestuursdwang

De kosten voor het toepassen van spoedeisende bestuursdwang van € 2.622,59 wegens het verwijderen van voorwerpen op de openbare weg als direct gevolg van een woningontruiming verhalen op de opdrachtgever.

Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019 

 • Ingestemd met de Erfgoedverordening.
 • De raad voorstellen:.
 • de 'Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019' vast te stellen en in werking te laten treden op 1 juli 2019.
 • de 'Erfgoedverordening 2012 gemeente Rucphen' in te trekken per 1 juli 2019.

Monitor sociaal domein 1e kwartaal 2019

Monitor vastgesteld.

Jaarverslag welstands-monumentencommissie 2018

Jaarverslag vastgesteld.

Financiële gevolgen plaatsen infoline informatiesystemen 

 • Een krediet beschikbaar stellen van € 19.000,00 voor vervanging van 3 plattegrondkasten door infoline digitale informatiesystemen.
 • Een eenmalig budget van € 12.550,00 beschikbaar stellen voor kosten van NABB voor onderzoek en aanbestedingstraject.

Strijd met bestemmingsplan, bouwen zonder vergunning 

 • Een last onder dwangsom opgelegd voor het bedrijven van detailhandel in strijd met het bestemmingsplan; begunstigingstermijn bepaald op 1 september 2019; hoogte van de dwangsom vastgesteld op € 20.000,00 ineens.
 • Een last onder dwangsom opgelegd voor het oprichten van een overkapping in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; begunstigingstermijn bepaald op 1 augustus 2019; hoogte van de dwangsom vastgesteld op € 2.000,00.

Opstellen meerjaren-/renovatieplan voetbalvelden 

 • Opdracht verleend voor het opstellen van een meerjaren-renovatieplan sportvelden.
 • Ingestemd met renovatie van veld 2 (B-veld) van R.K.S.V. Rood-Wit.
 • Ingestemd met het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de ondergrondse beregening door V.V. R.S.V. en de door hun gecontacteerde aannemer en hiertoe af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Ingestemd met het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de ondergrondse beregening door R.K.V.V. Schijf en de door hun gecontacteerde aannemer en hiertoe af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

1e bestuursrapportage 2019

Ingestemd met de 1e bestuursrapportage 2019.