U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 18 december 2018

18 december 2018

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 11 december 2018 

Vastgesteld.

Wegsleepverordening Rucphen 2019

Ingestemd met de conceptverordening.

Subsidieverzoek Radar

Subsidieverzoek niet-ontvankelijk verklaard.

Bepalen grondwaarde bij berekening kwaliteitsverbetering ontwikkelingen buitengebied  

 • Normbedragen voor de berekening kwaliteitsverbetering vastgesteld.
 • Taxatie vragen bij bestemmingen waarvoor geen normbedragen zijn vastgesteld.

Principeverzoek wijzigen bestemming Jasperheide Voetpad 3 te St. Willebrord  

 • In principe medewerking verleend aan het wijzigen in de bestemming 'Wonen' en het ter plaatse uitvoeren van een pedagogisch beroep aan huis onder voorwaarden.
 • Initiatiefnemer geadviseerd te wachten met slopen van overtollige bedrijfsbebouwing tot het B&B-beleid is vastgesteld.

Subsidieprogramma 2019

Vastgesteld.

Begroting 2019 Thuiszorg West-Brabant 2019 JGZ 0-4 jaar

Ingestemd met de begroting 2019 van Thuiszorg West-Brabant (TWB) voor de uitvoering van de jeugdgezondheids-zorg 0-4 jaar, onder de voorwaarde dat alle zes TWB-gemeenten instemmen met het indexeringspercentage en de gewijzigde berekeningsmethodiek voor de overige huisvestingskosten.

Subsidie peuteropvang - voorschoolse educatie 2019  

 • De beleidsregel peuteropvang/voorschoolse educatie 2019 vastgesteld.
 • Op basis van deze beleidsregel een aantal subsidies verstrekt.
 • Afdelingsmanager Samenleving gemandateerd voor besluitvorming in het kader van de beleidsregel en overige activiteiten peuteropvang en voorschoolse opvang.

Verwerkersovereenkomst Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Verwerkersovereenkomst aangaan.

Werkprogramma verslavingspreventie 2019 t/m 2021  

 • Ingestemd met het werkprogramma verslavingspreventie 2019 t/m 2021.
 • Ingestemd met het continueren van de GHB aanpak in een OGGZ-breed overleg voor 2019.

Subsidie geheugenschakel 2019

Een subsidie van €14.980,00 verstrekt aan stichting Groenhuysen voor de uitvoering van de Geheugenschakel in 2019. 

Subsidie mantelzorg 2019  

 • Een subsidie van € 52.899,00 verstrekt aan stichting Groenhuysen voor de uitvoering van mantelzorgondersteuning in 2019.
 • Een subsidie van € 109.990,00 verstrekt aan stichting Groenhuysen voor de uitvoering van mantelzorgwaardering in 2019.
 • Een bedrag van € 7.522,00 vanuit het budget mantelzorgondersteuning beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de geheugenschakel op 2 locaties.

Bezwaarschrift huishoudelijke ondersteuning

Bezwaarschrift gegrond verklaard en primaire beschikking herroepen. 

Evaluatie stimuleringsregeling sociaal domein  

 • Ingestemd met de evaluatie van de stimuleringsregeling sociaal domein.
 • Ingestemd met het niet continueren van de stimuleringsregeling sociaal domein.

Aanpassing openingstijden gemeentehuis

Openingstijden vastgesteld.

Ruimte voor Ruimte woningen binnen bebouwingsconcentraties  

 • De grenzen van de bebouwingsconcentraties, zoals vastgesteld in het beleidsdocument 'Ruimte voor Ruimte, Visie op toepassen regeling', behouden.
 • Ruimte voor Ruimte-woningen onder voorwaarde mogelijk maken binnen de aanduiding 'kavel met bebouwing'.
 • Gebieden binnen een bebouwings-concentratie, zonder nader aanduiding, per situatie afwegen.
 • Een grondhouding op de verzoeken communiceren met initiatiefnemers, in lijn met deze beslispunten.

Petitie veiligheid Dorpsstraat te St. Willebrord

Kleine aanpassingen aan Dorpsstraat doorvoeren.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Kerkstraat 19 te Rucphen’

Ingestemd met het gewijzigd bestemmingsplan.

Vervolg meedenkvoorziening

Ingestemd met het beleggen van de taken van de algemene meedenkvoorziening bij de regieassistenten vanaf 1 mei 2019.

Principeverzoek Kozijnenhoek 24 te Rucphen

Ondergeschikte detailhandel toestaan conform het eerder genomen besluit van 26 mei 2015.

Vormvrije milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling uitbreiding varkenshouderij aan de Scherpenbergsebaan 14B te Schijf

Voor het realiseren van een nieuwe stal hoeft geen m.e.r. opgesteld te worden.

Vrijgave voor inspraak van het ontwerp 'Herinrichting centrum Rucphen'  

 • Ingestemd met het aangepaste ontwerp.
 • Samenvatting 'Reacties stakeholders en standpunten gemeente' vastgesteld.