U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 14 mei 2019

14 mei 2019

Langendijksestraat 15 5 te Rucphen - persoonsgebonden gedoogbeschikking

Een persoonsgebonden gedoogbeschikking afgegeven voor de bewoning van het recreatieverblijf aan de Langendijksestraat 15 5.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 7 mei 2019

Gewijzigd vastgesteld.

Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 WVS-Groep 

 • Een zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2020 van WVS-Groep.
 • Geen opmerkingen maken over de jaarrekening 2018 van WVS-Groep.

Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 Werkplein Hart van West-Brabant 

 • Een zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2020 van Werkplein Hart van West-Brabant.
 • Geen opmerkingen maken over de jaarrekening 2018 van Werkplein Hart van West-Brabant.

Ontwerpbegroting OMWB 2020

Een zienswijze inbrengen tegen de ontwerpbegroting OMWB 2020.

Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 

 • Ingestemd met de 'Nota van Beantwoording – Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019' en de raad voorstellen twee zienswijzen ontvankelijk en deels gegrond te verklaren.
 • Ingestemd met de 'Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019' en de raad voor te stellen de nota vast te stellen en in werking te laten treden op 1 juli 2019.
 • De raad voorstellen de 'Welstandsnota gemeente Rucphen 2011' (raadsbesluit 15 december 2011) en de herziening van de 'Welstandsnota gemeente Rucphen 2011' (raadsbesluit 17 december 2014) in te trekken per 1 juli 2019.

Aanbesteding bestek straatvegen en onkruidbeheersing 

 • Resultaat van de aanbesteding van het bestek straatvegen en onkruidbeheer-sing voor kennisgeving aangenomen.
 • Het tekort vanaf 2020 opnemen in de Kadernota 2020.

Programmabegroting 2020 en Jaarstukken 2018 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 

 • Geen zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting BWB 2020 indienen.
 • Geen opmerkingen maken over de voorlopige jaarstukken BWB 2018.

Verhoging budget maaien van bermen 

 • De benodigde ophoging van het budget voor het maaien van bermen van € 20.000,00 opnemen in de kadernota 2020.
 • De financiële consequenties voor 2019 opvangen binnen het programma voor 2019.

Krediet voor optimalisering bereikbaarheid en veiligheid op sportpark De Molenberg

Krediet “Maatregelen t.b.v. verkeer en fysieke infrastructuur” ophogen met € 33.000,00 voor optimalisering van de bereikbaarheid en veiligheid van sportpark De Molenberg.

Ontwerp bushaltes Vosdonkseweg

Ingestemd met het ontwerp voor de bushaltes aan de Vosdonkseweg.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Berg te Schijf

De raad voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) vast te stellen.

Jaarrekening 2018 gemeente Rucphen

De jaarrekening 2018 inclusief resultaatbestemming ter vaststelling aan de raad voorleggen.

Kosten regionaal waspunt D5 2019-2023 

 • Het Rucphense aandeel in de kosten van het regionale waspunt structureel verhogen met € 39.500,00 ten laste van het begrotingssaldo.
 • Een coördinator aannemen voor 16 uur per week in het 1e halfjaar en 22 uur per week in het 2e halfjaar, waarvan respectievelijk 14 en 20 uur voor het waspunt en 2 uur voor de rolstoel- en scootmobielcentrale.
 • De contracten van de 2 trajectbege-leiders participatie op maat met ingang van 1 juli 2019 uitbreiden met ieder 2 uur ten behoeve van coördinatie van het waspunt.

Conceptbegroting 2020 en jaarrekening 2018 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) 

 • Een zienswijze indienen tegen de conceptbegroting 2020 van (RAV).
 • Ingestemd met de jaarrekening 2018.

3e Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

In principe ingestemd met de 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant.

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 

 • Een zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2020 van het RBL.
 • Geen opmerkingen maken over de jaarrekening 2018 van het RBL.