U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 1 oktober 2019

1 oktober 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 24 september 2019

Vastgesteld.

Beheerregeling BRP

 • De Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen 2019 vastgesteld.
 • De Regeling Beheer en toezicht BRP 2014 ingetrokken.
 • De in bijlage 2 van de regeling genoemde functionarissen aangewezen.

Privacyreglement Basisregistratie Personen

 • Het privacyreglement basisregistratie personen 2019 vastgesteld.
 • Het Reglement voor de basisregistratie personen van 6 mei 2014 ingetrokken.
 • De afdelingsmanager Gemeentewinkel gemandateerd de bijlagen vast te stellen en te wijzigen.

Aanvraag bijdrage Toeristisch Fonds

Een bijdrage van €18.270,00 uit het Toeristisch Fonds toegekend voor de realisatie van een promotievideo recreatie Rucphen. 

Verzoek adoptie rotonde door Stichting Kinderopvang Mariadonk (SKM) Zegge

SKM Zegge geen overeenkomst aanbieden voor het adopteren van een rotonde.

Uitnodiging deelname regionale geschillencommissie in verband met Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Deelnemen aan de regionale (ambtelijke) geschillencommissie in verband met WNRA.

Voorontwerp 'Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020'

Ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan.

Principeverzoek tot omzetten bestemming naar Wonen Kaaistraat 91, St. Willebrord

 • Onder voorwaarden principemedewerking verleend.
 • Ingestemd met het uitvoeren van een beroep-aan-huis binnen de aanwezige bijgebouwen met een oppervlak van maximaal 80 m2.
 • Ingestemd met behoud van een deel van de kassen aan de achterzijde van het perceel en deze opknappen tot ‘orangerie’ ten behoeve van kleinschalige expositieactiviteiten, maximaal 5 keer per jaar.

Besluit last onder dwangsom

Een last onder dwangsom opleggen vanwege de strijdigheid met de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Beslissing op bezwaar en invordering dwangsom

 • Het bestreden besluit van 9 mei 2019 met inachtneming van de uitspraak van de Commissie bezwaarschriften in stand laten.
 • De verbeurde dwangsom van € 6.000,00, welke is opgelegd aan de eigenaar van het perceel, invorderen.

Medische advisering 2020-2023

Afwijken van de eigen inkoopvoorwaarden en ingestemd met de inkoopvoorwaarden van de Gemeente Halderberge voor de aanbesteding medische advisering voor de Wmo, Gehandicaptenparkeerkaart en Leerlingenvervoer in de periode 2020-2023.