U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 28 januari 2020

28 januari 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 21 januari 2020

Vastgesteld. 

Uitvoeringsprogramma 2020 en Jaarverslag 2019 VTH en jaarplan OOV 2020

  • Het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 inclusief Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 vastgesteld.
  • Het jaarplan 2020 Integrale Veiligheid vastgesteld
  • Raad informeren. 

Aanvraag aanwijzen bijzondere begraafplaats en plaatsen mausoleum

Aangehouden. 

Verlenging dienstverleningsovereenkomst Uitvoering wet op de lijkbezorging

Opnieuw de Dienstverleningsovereenkomst Wet op de lijkbezorging met de gemeente Breda aangaan. 

Compensatie gevelreiniging kleedaccommodatie ORMI

Een bijdrage van € 3.509,00 beschikbaar stellen voor de uitgevoerde gevelreiniging van het clubgebouw. 

Bezwaarschrift tegen uitvoering Wet openbaarheid van bestuur van 9 september 2018

Bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. 

Contourennotitie RES 2030 West-Brabant

De raad verzoeken zijn zienswijze te geven over de Contourennotitie RES 2030 West-Brabant. 

Tweede last onder dwangsom strijdig gebruik

  • Een tweede last onder dwangsom opleggen wegens strijd met het bestemmingsplan.
  • De hoogte van de dwangsom vaststellen op € 16.000,00.
  • De begunstigingstermijn bepalen op 6 februari 2020. 

Voorontwerp bestemmingsplan 'Kom Zegge, Hoefstraat 12'

 Ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan.

Overeenkomsten landschapselementen

Aangehouden.