U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 17 december 2019

17 december 2019

 Deelname aan regionale aanbesteding 'Verkeers- en straatnaamborden'

 • Deelnemen aan de regionale aanbesteding 'Verkeers- en straatnaamborden'.
 • Afwijken van de eigen inkoopvoorwaarden en instemmen met het van toepassing verklaren van de 'Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten' van gemeente Etten-Leur (model VNG).
 • Instemmen met de beoordeling van de inschrijvingen en uitslag van de aanbesteding door het Inkoopbureau West-Brabant.
 • Inkoopbureau West-Brabant gemandateerd om voorlopig gunning te verstrekken aan de inschrijver met de beste prijskwaliteit verhouding.

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019

Regeling vastgesteld. 

Actualisatie grondprijzen 2020

Grondprijzen per 1 januari 2020 vastgesteld. 

 Visie Vrijetijdseconomie

 • Ingestemd met de Visie (Vrijetijds)Economie 2020 – 2025.
 • De raad voorstellen de Visie (Vrijetijds) Economie 2020 - 2025 vast te stellen en de Economische visie Rucphen 2008 -2020, de Structuurvisie detailhandel en horeca te Rucphen (2009), Visie Toerisme 2012-2020 en de Beleidsuitgangspunten detailhandels-ontwikkelingen Rucphen (2018) in te trekken.
 • De uitvoeringsagenda (Vrijetijds)Economie 2019/2020 – 2022 vastgesteld onder voorwaarde dat de raad instemt met de visie.
 • De raad voorstellen een budget beschikbaar te stellen voor realisatie van de uitvoeringsagenda (Vrijetijds) Economie van € 2.500,00 incidenteel en € 6.500,00 structureel.
 • De raad voorstellen de beleidsregel Toeristisch fonds in te trekken en het resterend budget in te zetten voor realisatie van de uitvoeringsagenda (Vrijetijds) Economie.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

 • Planschade toegewezen.
 • Een bedrag van € 15.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente, voor tegemoetkoming in planschade uitbetalen.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

 • Planschade toegewezen.
 • Een bedrag van € 11.600,00, vermeerderd met de wettelijke rente, voor tegemoetkoming in planschade uitbetalen.

Intrekken huishoudelijk reglement Buitendienst en Gemeentewerf

Huishoudelijk reglement Buitendienst en Gemeentewerf van 4 juni 2007 ingetrokken. 

Reglement Lokaal Overleg 2020

Vastgesteld.

WOB-verzoek informatie Smiley

WOB-verzoek niet gehonoreerd.

Vaststelling ontwerp wijzigingsplan (correctieve herziening) Lage Zegstraat 17 Zegge

 • Ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Lage Zegstraat 17 te Zegge (correctieve herziening)’.
 • Geen kosten in rekening brengen voor de ruimtelijke procedure.

Samenwerkingsovereenkomst milieustraat Etten-Leur

 • Ingestemd met de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst milieustraat Etten-Leur.
 • Wethouder Lazeroms gemachtigd namens de burgemeester de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Principeverzoek twee woningen A.M. de Jongstraat ong. te Zegge

Geen medewerking verlenen aan het ontwikkelen van twee woningen op het perceel behorende bij A.M. de Jongstraat 20.

Besluit last onder dwangsom

Besluit last onder dwangsom ingetrokken.

Activiteitensubsidie 2019: carnavalsmiddag voor gehandicapten

Aanvraag afgewezen. 

Subsidie peuteropvang - voorschoolse educatie 2020

 • De beleidsregel ‘peuteropvang - voorschoolse educatie januari - juli 2020’ vastgesteld.
 • De concept beleidsregel ‘peuteropvang - voorschoolse educatie augustus - december 2020’ vastgesteld.
 • Op basis van de beleidsregel ‘peuteropvang - voorschoolse educatie januari – juli 2020’ subsidie verlenen aan Kober, Stichting Spelen = Leren en Nikkids en hiervoor een bedrag van € 248.896,00 beschikbaar stellen.
 • Op basis van de beleidsregel ‘peuteropvang - voorschoolse educatie januari – juli 2020’ geen subsidie verlenen aan Stichting kinderopvang Mariadonk.
 • Thuiszorg West-Brabant in 2020 een bijdrage toekennen van € 13.248,00 voor de toeleiding van peuters met een achterstand naar voorschoolse educatie.
 • Aan Wijzijn Traverse in 2020 een subsidie verlenen van € 8.714,00 voor de Voorleesexpress.
 • Een bedrag van € 12.500,00 reserveren voor de uitvoering van resultaatafspraken.
 • Van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbudget in 2020 een bedrag van € 17.013,00 inzetten voor de subsidie voor peuteropvang en een bedrag van € 8.500,00 overhevelen naar inspecties kinderopvang.
 • De afdelingsmanager samenleving gemandateerd voor besluitvorming in het kader van de beleidsregel peuteropvang/voorschoolse educatie 2020 en overige activiteiten peuteropvang en voorschoolse educatie 2020.

Verzoek om financiële ondersteuning door Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen (VPTZ)

Verzoek afgewezen.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling  Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en het Meldpunt

De Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant gewijzigd vastgesteld.

Jeugdgezondheidszorg 2020

 • Ingestemd met de offerte voor de plustaken in het kader van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0 tot 18 jaar door Thuiszorg West Brabant en de GGD.
 • Het budget voor het Basispakket JGZ structureel verhogen met € 21.511,00.
 • Ingestemd met het voorstel van Thuiszorg West Brabant om de kosten voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar jaarlijks conform de Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA) te indexeren.

Implementatie Wnra

 • Personeelshandboek vastgesteld.
 • Regeling Storingsdienst en werktijdenregeling Servicedienst vastgesteld.
 • Huidige lokale arbeidsvoorwaarden ingetrokken.
 • Mandaatregister P&O van 2 juli 2019 per 1 januari 2020 intrekken.
 • De gemeentesecretaris volmacht verleend tot het nemen van besluiten, voortvloeiend uit de cao gemeenten en lokale regelingen op grond van artikel 160, lid e gemeentewet.
 • Door de burgemeester volmacht verleend aan de gemeentesecretaris tot het feitelijk aangaan van privaatrechtelijke handelingen, voortvloeiend uit de cao gemeenten en lokale regelingen op grond van artikel 171 gemeentewet.