U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 10 december 2019

10 december 2019

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 3 december 2019

Vastgesteld. 

Anti-discriminatievoorziening

 • De huidige anti-discriminatievoorziening met ingang van heden te wijzigen.
 • Discriminatieklachten worden niet langer behandeld binnen het samenwerkingsverband met de gemeenten Zundert, Woensdrecht en Drimmelen maar door de commissie ombudsman.
 • De commissie ombudsman wordt op basis van het huidige uurtarief betaald uit het bestaande daarvoor bestemde budget.

Informatiebeveiligingsbeleid 2019 - 2022

 • Ingestemd met het informatiebeveiligingsbeleid 2019-2022.
 • Kennis genomen van en actief uitdragen van de ’10 bestuurlijke principes informatiebeveiliging’.

Ontwerp bestemmingsplan Centrum Rucphen, Rucphense Vaartkant te Rucphen

Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Rucphen, Rucphense Vaartkant te Rucphen', de anterieure overeenkomst en het beeldkwaliteitsplan.

Tarieven werken voor derden 2020

De tarieven voor werken voor derden vastgesteld met ingang van 1 januari 2020.

Onderhoud bomen Zundertseweg

Een bedrag van € 36.845,00 voor het onderhoud van de bomen aan de Zundertseweg beschikbaar stellen.

Deelname aan regionale aanbesteding 'Verkeers- en straatnaamborden'

Aanhouden.

Werkafspraken woonvoorzieningen Wmo Thuisvester - gemeente Rucphen

 • Ingestemd met de werkafspraken over de woonvoorzieningen Wmo met Thuisvester.
 • Het Wmo-convenant beëindigen.

Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 • Het uitvoeringsplan gemeentelijke taken Wvggz West-Brabant en de daaruit voortvloeiende uitvoering vastgesteld.
 • Het budget van € 17.859,00 dat de gemeente in 2020 e.v. van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de gemeentelijke taken Wvggz beschikbaar stellen voor dit doel.
 • Het Mandaatbesluit college Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg vastgesteld.
 • Het Mandaatbesluit college bekostiging GGZ WNB vastgesteld.
 • Aan de gemeente Breda een bijdrage verstrekken van € 1.117,00 ten behoeve van het crisismeldpunt voor de uitvoering van de taken horen en meldingen.
 • Aan de gemeente Bergen op Zoom mede namens de 5 gemeenten (Markiezaten) een bijdrage verstrekken van € 7.544,00 voor de uitvoering van het verkennend onderzoek door het OGGZ-team en het voeren van het regio-overleg.
 • Het Mandaatbesluit burgemeester Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg vastgesteld door de burgemeester.

Prestatieafspraken 2020

Ingestemd met de inhoud van de Prestatieafspraken 2020 met de Huurdersvereniging en Thuisvester voor 2020.